Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 9 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 9 van 9 ]


Januari 2009

Regeling standaarden examenkwaliteit mbo
31-1-2009
De standaarden voor de kwaliteit van de examens in het beroepsonderwijs en de daarbij behorende normering zijn opnieuw vastgesteld. De examens van beroepsopleidingen moeten voldoen aan landelijke standaarden voor de kwaliteit van de examens. De instelling...

Nieuwe, competentiegerichte kwalificatiestructuur voor beroepsopleidingen
28-1-2009
Er moet in de komende jaren een nieuwe, competentiegerichte kwalificatiestructuur voor beroepsopleidingen komen. Centraal element is de omslag van eindtermen naar competenties. Belangrijke verschillen zijn dat competenties globaler zijn geformuleerd dan e...

Gpl-bedragen per 1 januari 2009 verhoogd
28-1-2009
De gemiddelde personeelslast (gpl)-bedragen zijn per 1 januari 2009 verhoogd. De sociale partners hebben in de CAO VO vastgelegd dat de carri�relijnen van leerkrachten in het voortgezet onderwijs korter worden. Bovendien kan aan leraren die het maximum va...

Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken voor jongeren
21-1-2009
Er is � 24.000.000,- beschikbaar voor projecten waar werkende jongeren zonder startkwalificatie, jongeren die werk zoeken of die met werkloosheid worden bedreigd, de mogelijkheden krijgen om te leren en te werken. De subsidie is onderverdeeld in � 14.400....

Beleidsregel bekostiging als nevenvestiging of als tijdelijke nevenvestiging van dislocaties voortgezet onderwijs
21-1-2009
Deze publicatie maakt de vaststelling bekend van de criteria, die gelden voor de bekostiging als nevenvestiging of als tijdelijke nevenvestiging van dislocaties. De �Wet tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter modernisering, vereenvoudigi...

Inzending jaarstukken 2008
20-1-2009
Uiterlijk 1 juli 2009 moeten de bevoegde gezagsorganen in de sectoren po, vo, bve, hbo, wo, owb (onderzoek en wetenschapsbeleid) en de technocentra hun jaarstukken over 2008 indienen. In februari ontvangen de genoemde gezagsorganen daartoe het aanbiedings...

Regeling onderwijscontroleprotocol OCW 2008
15-1-2009
Jaarlijks moeten de scholen voor het primair en voortgezet onderwijs, instellingen, technocentra en kenniscentra in de sector BVE en bekostigde instellingen voor hoger onderwijs, een jaarverslag indienen om de ontvangen bekostiging en subsidies te verantw...

Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
15-1-2009
Jongeren met een handicap hebben recht op goede onderwijsvoorzieningen. Deze regeling geeft regels voor het verstrekken van die voorzieningen en voor het vaststellen van het inkomen van een persoon die een vervoersvoorziening aanvraagt. In de regeling sta...

Regeling formalisering bijlagen, verschillende berekeningswijzen en percentages in het Kaderbesluit PO en RPB WPO/WEC
3-1-2009
Deze regeling past onder meer de salarisbedragen en de bedragen van de toelagen aan, die van toepassing zijn in het primair onderwijs. Deze aanpassing gebeurt naar aanleiding van de afspraken die daarover in de CAO sector onderwijs (PO en VO) 2005�2007 en...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: