Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 14 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 14 ]September 2008

Regeling vaststelling bedragen materi�le instandhouding basisonderwijs, (v)so en samenwerkingsverband 2009
30-9-2008
Deze regeling past de bedragen aan van de programma�s van eisen van zowel het basisonderwijs, het speciaal onderwijs als het voortgezet speciaal onderwijs voor het jaar 2009. Met deze regeling wordt ook de bekostiging vastgesteld, voor de materi�le instan...

Wijziging van de Regeling financi�n hoger onderwijs
29-9-2008
In de wijzigingsregeling van 5 september 2008 is in verband met uitvoering van de WHW voorzien in de vaststelling van het ge�ndexeerde (wettelijk) collegegeld per studiejaar 2009/2010. Abusievelijk zijn daar in artikel 9 de twee laatste cijfers verwisseld...

Wijziging Regeling innovatiebox beroepsonderwijs 2006 t/m 2009 in verband met bekendmaking van de bedragen van de aanvullende vergoeding en van de FES-middelen voor het jaar 2008
25-9-2008
Deze regeling wijzigt de Regeling innovatiebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2009. Door deze wijziging worden de middelen die voor de aanvullende vergoeding beschikbaar zijn, bekend gemaakt alsmede de FES-middelen. De instellingen kunnen met de middele...

Mededelingen over de eindexamens 2009 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Septembermededeling)
23-9-2008
In deze voorlichtingspublicatie (septembermededeling) vindt u in hoofdstuk I en II mededelingen van algemene aard over de eindexamens 2009 voor vwo, havo, vmbo, en vavo. Daarnaast, (zie hoofdstuk III) een overzicht van mededelingen per schoolsoort en per ...

Subsidieregeling Programma Akademie-assistenten
23-9-2008
Deze subsidieregeling introduceert een nieuw programma: Akademie-assistenten. Het programma is bedoeld voor faculteiten van Nederlandse universiteiten en beoogt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans te bieden om nadrukkelijk te profiteren van de k...

Wijziging van de subsidieregeling programma leesbevordering 2008-2011
19-9-2008
Deze regeling verhoogt het subsidieplafond in de 'Subsidieregeling programma leesbevordering 2008-2011' van 13 juni 2008 en krijgen de Stichting Lezen en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), in het kader van het leesbevorderingbeleid van de rijk...

Regeling vaststelling lesgeld voor het cursusjaar 2009 � 2010
19-9-2008
Lesgeld is verschuldigd door leerlingen van 18 jaar en ouder in het beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Het lesgeld voor het cursusjaar 2009 � 2010 is vastgesteld op � 1.013,-.

Rijksbijdrage educatie 2009
17-9-2008
Deze publicatie geeft een overzicht welke rijksbijdrage de gemeenten in 2009 ontvangen voor educatie. De berekeningswijze van de rijksbijdrage is opgenomen in het Uitvoeringsbesluit WEB. Deze berekeningswijze houdt in het kort in dat 20% van het landelijk...

Toelichting leerlingentelling basisonderwijs (bo) 1 oktober 2008
16-9-2008
In deze toelichting wordt informatie verstrekt over de leerlingentelling voor de basisscholen op 1 oktober 2008. CFI verzamelt en valideert de telgegevens in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De leerlingentelling op 1 oktober ...

Toelichting op de leerlingentelling van 1 oktober 2008 voor het (v)so en speciale scholen voor basisonderwijs
16-9-2008
In deze toelichting wordt informatie verstrekt over de leerlingentelling voor scholen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs en speciale scholen voor basisonderwijs op 1 oktober 2008. Verder wordt in deze toelichting ingegaan ophet tijdpad van de telpro...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: