Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 15 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 15 ]Augustus 2008

Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2008-2009 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2008-2009
31-8-2008
Deze regeling past de bedragen aan van de lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2008-2009. De regeling past tevens het vermenigvuldigingsbedrag aan voor het toekennen van de specifieke uitkering aan gemeenten, bestemd voor het bestrijde...

Postcodelijst Leerplusarrangement 2009 en 2010
28-8-2008
Dit is een voorpublicatie van de postcodelijst voor de uitvoering van de regeling Leerplusarrangement 2009 en 2010. Het is de lijst met postcodes van de armoedeprobleemcumulatiegebieden.

Klachtenregeling Informatie Beheer Groep
26-8-2008
De regeling is een voortzetting van de gelijkluidende regeling, gepubliceerd in het Gele katern nummer 29/30 van 10 december 2003. Die regeling was geldig tot 1 januari 2008. Deze geactualiseerde regeling, met kenmerk IBG/HD/08.099, is een aanpassing van ...

Tijdelijke Stimuleringsregeling erkenning verworven competenties (EVC) en maatwerktrajecten werkend leren in het HBO 2008
25-8-2008
Deze regeling bevat regels voor het verstrekken van subsidie voor projecten die gericht zijn op erkenning van verworven competenties (EVC) en maatwerktrajecten voor werkend leren in het hoger beroepsonderwijs. De regeling is een vervolg op de in 2006 en 2...

Regeling loon- en prijsbijstelling 2008 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2009
25-8-2008
Deze regeling bevat de loon- en prijsbijstelling voor 2008. Daarnaast stelt deze regeling de bekostiging vast voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor het kalenderjaar 2009.

Digitaltisering examen 2009 NT2
25-8-2008
De Staatsexamens NT2 zullen in 2009 voor een deel met behulp van een computer worden afgenomen. De Staatsexamencommissie NT2 wil deze veranderingen geleidelijk invoeren.

Wijziging van de Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2008
24-8-2008
Deze regeling corrigeert de bijlagen van de �Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2008� van 8 oktober 2007. Bijlage 1 en Bijlage 2 bij de �Toelichting� van de regeling geeft aan wat er is gewijzigd. De bijlage...

Financi�le arbeidsvoorwaarden 2009
19-8-2008
In de Financi�le arbeidsvoorwaarden 2009 staan beloningsmaatregelen in het primair onderwijs (po) die onlangs zijn vastgelegd in het 'Convenant Leerkracht van Nederland'. Het convenant is afgesloten om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken.

Subsidieregeling afstemming onderwijsarbeidsmarkt in risicoregio�s voortgezet onderwijs 2008-2011
18-8-2008
Deze regeling bevat regels voor het verstrekken van projectsubsidie om het tekort aan onderwijspersoneel terug te dringen. De regeling richt zich op de risicoregio�s in het voortgezet onderwijs en is met name bestemd voor schoolbesturen voor het voortgeze...

Regeling schadevergoeding, vergoeding advocaat- en proceskosten aanbestedings-procedures schoolboeken
18-8-2008
Deze regeling bevat regels voor het vergoeden van advocaatkosten, proceskosten en schadevergoeding in verband met aanbestedingsprocedures gratis schoolboeken door schoolbesturen.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: