Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 16 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 16 ]Juli 2008

Opgave ongeoorloofd schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969
31-7-2008
In deze voorlichtingspublicatie vindt u de voorschriften voor onderwijsinstellingen en gemeenten voor het leveren van gegevens over het ongeoorloofd schoolverzuim over het schooljaar 2007-2008 aan het ministerie van OCW.Deze informatie is nodig om het sch...

Register 'niet bekostigde educatie' van instellingen met diploma-erkenning
30-7-2008
Met dit register maakt het ministerie van OCW voor het begin van ieder nieuw schooljaar bekend welke instellingen, die een opleiding educatie verzorgen, voor deze opleidingen diploma�s en certificaten mogen uitreiken. In het register staat ook voor welke ...

Melding ge�ndiceerde leerlingen
17-7-2008
Deze publicatie geeft informatie over het gebruik van het meldingsformulier en de procedures rond de vereiste aan- en afmelding voor de leerlinggebonden financiering (lgf). De lgf, ook wel rugzakje genoemd, geeft ouders van ge�ndiceerde leerlingen die ext...

Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en praktijkonderwijs (PrO) schooljaar 2009-2010
16-7-2008
De regeling geeft aan welke screenings- en testinstrumenten het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs mogen gebruiken bij aanvragen voor een indicatiestelling. In de bijlage bij de regeling staat een limitatieve opsomming van de instrume...

Voorlichting aanvullende bekostiging personeelskosten i.v.m. (bijzondere) groei voor basisscholen
15-7-2008
Om voor aanvullende bekostiging personeelskosten in verband met (bijzondere) groei in aanmerking te komen, houdt een school een leerlingentelling. De school krijgt de aanvullende bekostiging in verband met (bijzondere) groei als het aantal leerlingen van ...

Regeling voorzieningenplanning voortgezet onderwijs
11-7-2008
Door de nieuwe wet krijgen scholen die samenwerken in een regio, meer vrijheid bij het opzetten van nieuwe nevenvestigingen, vbo-afdelingen en vbo-programma�s. De regeling omvat drie inhoudelijke onderdelen. Het stichten van een nieuwe school, scholengeme...

Regeling aanvullende bekostiging nevenvestiging en start- en aanvullende bekostiging nieuwe school voortgezet onderwijs
11-7-2008
De regeling is het gevolg van de modernisering en vereenvoudiging van de regels van de Wet op het voortgezet onderwijs. Het gaat hier om de Wet tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs ter modernisering, vereenvoudiging en beperking...

Regeling intra- en intersectorale programma�s voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
11-7-2008
Bij de invoering van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) per 1 augustus 1999 is het vmbo ingedeeld in sectoren met de daarbij behorende afdelingen en afdelingsprogramma�s. Enkele programma�s kenden ook nog specialisaties die werden aanged...

Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties cultuurberoepen
11-7-2008
De Europese richtlijn 'erkenning beroepskwalificaties' is nu ook in Nederland formeel van kracht. De richtlijn moet de toegang tot gereglementeerde beroepen in de lidstaten makkelijker maken. Daardoor krijgen beroepsbeoefenaars die hun kwalificaties in ee...

Tijdelijke regeling lerarenbeurs voor scholing
11-7-2008
Op 23 november 2007 is het actieplan Leerkracht van Nederland aan de Tweede Kamer aangeboden. Het actieplan bevat maatregelen om het lerarentekort te bestrijden en de kwaliteit en de positie van het beroep leraar te verbeteren. De instelling van de lerare...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: