Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 10 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 10 ]


Maart 2008

Regeling bekostiging personeel PO 2008-2009 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2008-2009
26-3-2008
Sinds het schooljaar 2006-2007 vindt in het primair onderwijs de bekostiging van het personeel plaats op basis van lumpsumbekostiging. De basis voor deze nieuwe vorm van bekostiging is de Wet van 16 juli 2005 tot wijziging van ondermeer de Wet op het prim...

Wijziging Subsidieregeling regionale samenwerkingsverbanden en landelijke expertisecentra lerarenopleidingen 2006-2008
22-3-2008
De bevoorschotting van de regionale samenwerkingsverbanden en landelijke expertisecentra heeft in december 2006, juli 2007 en maart 2008 plaatsgevonden. Deze middelen mogen uiterlijk in 2008 worden besteed. Na een periode van intensieve voorbereiding ware...

Wijziging Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken 2007 i.v.m. het subsidieplafond en de looptijd van de projecten
22-3-2008
Voor subsidieverlening is op grond van de Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken 2007 � 23.000.000 beschikbaar. Er is geen maximale vergoeding voor aanvragen die betrekking hebben op duale trajecten, EVC (erkenning verworven competenties) dan wel...

Wijziging van de beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang i.v.m. de wijziging van de beleidsregels kwaliteit kinderopvang
20-3-2008
Bij de Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang horen zeven bijlagen: drie toetsingskaders voor respectievelijk de dagopvang, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang; drie model inspectierapporten voor respectievelijk de dagopvang, de bu...

Regeling vaststelling cursusgeldtarieven voor het cursusjaar 2008 � 2009
19-3-2008
De cursusgeldtarieven worden jaarlijks vastgesteld aan de hand van de consumentenprijsindex, zo bepaalt artikel 15, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000. In artikel 15, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldw...

Wijziging beleidsregels kwaliteit kinderopvang i.v.m. de totstandkoming van het Convenant kwaliteit kinderopvang 2008
18-3-2008
Op 17 januari 2008 is het nieuwe Convenant Kwaliteit Kinderopvang aangeboden aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met het verzoek dit om te zetten in beleidsregels . Het betreffende besluit van de staatssecretaris van 27 janu...

Regeling standaarden examens beroepsonderwijs 2007-2008
14-3-2008
De examens van mbo-opleidingen moeten voldoen aan landelijke standaarden voor de kwaliteit van de examens, op grond van artikel 7.4.4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. De instelling dient zelf te bewaken of de examinering van door haar verzorgde op...

Subsidieregeling Sirius programma
13-3-2008
Universiteiten en hogescholen richten zich op verbetering van de kwaliteit en het rendement van het hoger onderwijs. Meer differentiatie in het onderwijs is daarvoor belangrijk. Daar hoort ook onderwijs bij dat het beste uit de beste studenten haalt en ex...

Centrale examens in 2008 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Maartmededeling)
12-3-2008
Deze mededeling gaat over de centrale examens vwo, havo en vmbo in 2008. Voor deze examens is ook van belang de zogenoemde 'Septembermededeling 2007' van de CEVO van 20 september 2007 met kenmerk CEVO-07.1691, gepubliceerd op www.cfi.nl van CFI, Agentscha...

Toezichtkaders 2008 niet bekostigd primair onderwijs en voortgezet onderwijs
10-3-2008
Onlangs hebben de staatssecretarissen van onderwijs mevrouw Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart de toezichtkaders voor het niet bekostigd primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, dat door de Inspectie van het Onderwijs was vastgest...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: