Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 12 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 12 ]December 2008

Groeitelling op 16 januari voor (voortgezet) speciaal onderwijs
22-12-2008
In deze publicatie wordt informatie verstrekt over de groeitelling voor scholen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs op 16 januari. Als er sprake is van voldoende groei op uw school ten opzichte van de telling op 1 oktober van het voorgaande jaar, lei...

Wijziging van de Regeling financi�n hoger onderwijs in verband met het aanpassen van bedragen en percentages
18-12-2008
Deze regeling voorziet in de aanpassing van de onderwijsopslag van enkele instellingen vanwege de sectorale en instellingspecifieke afspraken die gevolgen hebben voor de berekening van de rijksbijdrage 2008. De regeling voorziet ook in de technische corre...

Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs
16-12-2008
Deze beleidsregel gaat over voorstellen hoe kwalificatiedossiers worden beoordeeld met het oog op de totstandkoming van de landelijke kwalificatiestructuur. Het bevat het Format en het Toetsingskader voor de kwalificatiedossiers en beschrijft de wijze waa...

Regeling normen studiefinanciering 2009
16-12-2008
In de Regeling normen studiefinanciering 2009 zijn de bedragen vermeld die voor de WSF 2000 en de VISIE-beursregeling gelden voor het jaar 2009, voor zover zij bij ministeri�le regeling moeten worden vastgesteld.

Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2009
16-12-2008
In deze ministeri�le regeling worden de bedragen vastgesteld voor de onderwijsbijdrage en schoolkosten die voor het jaar 2009 gelden. De bedragen zijn vastgesteld volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) en het Besluit tegemo...

Bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma�s
9-12-2008
De minister van onderwijs kan onder bepaalde voorwaarden onderwijsbevoegdheid verlenen aan personen die buiten Nederland een bewijsstuk van bekwaamheid hebben behaald. Hij kan bevoegdheid verlenen tot het geven van onderwijs aan scholen voor basisonderwij...

Tijdelijke regeling meerjarig verstrekken subsidie aan het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers
9-12-2008
Het voortbestaan van het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers (LSEM ) is verzekerd tot 1 januari 2014. Het steunpunt werd in 1988 opgericht om Molukse jongeren onderwijs te bieden en te helpen het integratieproces te bevorderen. In 1998 is de jaarlijkse...

Wijziging van de Regeling Leerplus-arrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen
9-12-2008
Voor het Leerplusarrangement VO komt in 2009 en 2010 in totaal � 60.451.000,- beschikbaar. Per L + A-leerling komt dat neer op en bedrag van � 892,- Deze bedragen moeten volgens de gewijzigde �Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opv...

Toezichtkader zelfstandige examensinstellingen voortgezet onderwijs
9-12-2008
Het toezichtkader �Zelfstandige exameninstellingen voortgezet onderwijs� is tot stand gekomen na overleg met het betrokken onderwijsveld. De inspectie is de besturen van de betrokken scholen en instellingen erkentelijk. Mede op basis van hun inbreng heeft...

Wijzigingsregeling van de Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC in verband met enkele aanpassingen in bijlagen 1, 3 en 4
8-12-2008
Jaarlijks wordt de Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC geactualiseerd, zodat de gegevenslevering van alle scholen optimaal aansluit bij de behoefte aan beleids- en bekostigingsgegevens. Met deze regeling worden drie programma�s van eisen (PvE) g...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: