Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 8 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 8 van 8 ]


Januari 2008

Wijziging van de beleidsregels kwaliteit kinderopvang i.v.m. de totstandkoming van het Convenant kwaliteit kinderopvang 2008
27-1-2008
Dit besluit brengt een aantal wijzigingen van verschillende aard aan in de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang. De belangrijkste wijzigingen zijn de nieuwe normen die gelden voor de gastouderopvang en de verplichting tot een Meldcode kindermishandeling. ...

Wijziging Beleidsregels Werkwijze toezichthouder
27-1-2008
De normen van de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang zijn ontleend aan het Convenant �Verantwoorde kinderopvang: verdere stappen naar de toekomst� dat door de aanbieders en afnemers van kinderopvang is gesloten. Dit convenant is in december 2006 en in ja...

Inzending jaarstukken 2007
21-1-2008
In februari ontvangen alle bevoegde gezagen uit de sectoren PO, VO, BVE, HBO, WO, OWB en de technocentra een aanbiedingsformulier met een begeleidende brief. Daarnaast, indien van toepassing, per instelling een overzicht gegarandeerde leningen. In deze vo...

Vaststelling kwalificatiedossiers 2008-2009 en eindtermen beroepsonderwijs en overzicht bekostigde beroepsopleidingen
17-1-2008
Een deelnemer wordt altijd ingeschreven op het meest recent vastgestelde kwalificatieprofiel of kwalificatiedossier. Voor het studiejaar 2008-2009 zijn er alleen kwalificatiedossiers vastgesteld. Er worden dus geen kwalificatieprofielen meer vastgesteld. ...

Regeling indiening kwalificatiedossiers 2008�2009 en experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo
17-1-2008
Beoogd wordt om in de komende jaren een nieuwe, competentiegerichte kwalificatiestructuur voor beroepsopleidingen tot stand te brengen. Centraal element is de omslag van eindtermen naar competenties. Belangrijke verschillen zijn dat competenties globaler ...

Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties onderwijspersoneel
16-1-2008
Op 7 september 2005 hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie richtlijn nr. 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties vastgesteld (PbEU L 255, hierna: de richtlijn). De richtlijn vervangt een vijftiental richtlijnen ...

Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen
16-1-2008
Met deze regeling wordt uitvoering gegeven aan artikel 27, eerste lid, van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties (hierna: de Algemene wet). Deze wet betreft implementatie van richtlijn nr. 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van d...

Regeling vaststelling telformulier voor aanvullende bekostiging personeelskosten groei basisscholen
13-1-2008
Met deze regeling wordt, op grond van de artikelen 29, tweede lid onderdeel b, en 30, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO, het telformulier voor reguliere en bijzondere groei vastgesteld. Dit formulier is bedoeld om het toegenomen aantal leerlinge...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: