Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 21 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 20 van 21 ]September 2007

Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie (VE) en vakcodetabel VO en VE 2007-2008
20-9-2007
Met deze regeling worden de volgende zaken vastgesteld: de elementcodetabel voor het schooljaar 2007-2008 van scholen voor voortgezet onderwijs; de opleidingentabel volwasseneneducatie voor het schooljaar 2007-2008; de vakcodetabel voor het voortgezet ond...

Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie (VE) en vakcodetabel VO en VE 2007-2008
20-9-2007
Met deze regeling worden de volgende zaken vastgesteld: de elementcodetabel voor het schooljaar 2007-2008 van scholen voor voortgezet onderwijs; de opleidingentabel volwasseneneducatie voor het schooljaar 2007-2008; de vakcodetabel voor het voortgezet ond...

Bekendmaking rijksbijdrage educatie 2008
19-9-2007
Jaarlijks maakt de minister van onderwijs, volgens artikel 2.3.2, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, in september bekend welke rijksbijdrage voor educatie voor de gemeenten voor het daaropvolgende jaar wordt verstrekt. De berekeningswijz...

Plan van Scholen 2008 - 2010
14-9-2007
In deze voorlichtingspublicatie is het Plan van Scholen voor de jaren 2008, 2009 en 2010 vastgesteld. Het Plan is vastgesteld volgens artikel 65, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Vaststelling van te gebruiken instrumenten bij de indicatiestelling voor LWOO en PrO voor de instroom in schooljaar 2008-2009
14-9-2007
Op 1 augustus 2002 is een wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van het regionaal zorgbudget en de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) in werking getreden. In het h...

Regeling structurele gegevenslevering Wet op het primair onderwijs (WPO) en Wet op de expertisecentra (WEC)
13-9-2007
Deze regeling beschrijft de structureel te leveren gegevens die het bevoegd gezag in het primair onderwijs elektronisch en in een vast formaat verstrekt aan de minister van OCW.Doel van deze regeling is dat het bevoegd gezag een compleet overzicht heeft v...

Aanmelding staatsexamen vwo-havo-vmbo voor 2008
11-9-2007
In deze publicatie maakt de staatsexamencommissie vwo-havo-vmbo de aanmeldingsprocedure bekend voor het deelnemen aan het staatsexamen vwo, havo en vmbo in 2008.

Toelichting op de leerlingentelling van 1 oktober 2007 voor het (v)so en speciale scholen voor basisonderwijs
10-9-2007
In deze toelichting wordt informatie verstrekt over de leerlingentelling voor scholen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs en speciale scholen voor basisonderwijs op 1 oktober 2007. Verder wordt in deze toelichting ingegaan ophet tijdpad van de telpro...

Toelichting leerlingentelling basisonderwijs (bo) 1 oktober 2007
10-9-2007
In deze toelichting wordt informatie verstrekt over de leerlingentelling voor de basisscholen op 1 oktober 2007. CFI verzamelt en valideert de telgegevens in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De leerlingentelling op 1 oktober ...

Regeling vaststelling lesgeld voor het cursusjaar 2008 � 2009
6-9-2007
Lesgeld is verschuldigd door leerlingen van 18 jaar en ouder in het beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Zo bepaalt artikel 5, tweede lid, van de Les- en cursusgeldwet dat het lesgeld jaarlijks aan de inflatie wordt aangepast ...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: