Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 10 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 10 ]


Augustus 2007

Wijzigingsregeling van de Regeling Leerplusarrangement VO en Nieuwkomers VO
29-8-2007
Gezien het beperkt aantal scholen in het voortgezet onderwijs dat voor de onderhavige bekostiging in aanmerking komt is gekozen voor aansluiting bij de systematiek van de aanvullende bekostiging. Op grond van deze regeling kunnen scholen voor voortgezet o...

Regeling indexering kinderopvang 2008
26-8-2007
Op grond van artikel 7, derde lid, van de Wet kinderopvang wordt de maximum uurprijs voor de verschillende soorten kinderopvang ieder jaar met ingang van 1 januari ge�ndexeerd. De afgelopen jaren is de maximum uurprijs voor buitenschoolse opvang en gastou...

Verlenging en aanpassing Compensatie nieuw ziektekostenstelsel meerderjarige scholieren voortgezet onderwijs
21-8-2007
Deze beleidsregel volgt op de beleidsregel Compensatie nieuw ziektekostenstelsel meerderjarige scholieren in het voortgezet onderwijs (Staatscourant 2005, 250). Meerderjarige scholieren in het voortgezet onderwijs moeten sinds januari 2006 de nominale pre...

Vaststelling cursusduur schriftelijk onderwijs hfdstk 5 en 10 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (wtos)
20-8-2007
Deze beleidsregel verlengt de beleidsregel Vaststelling cursusduur schriftelijk onderwijs.

Verzoek terugwerkende kracht voor deelnemers in het beroepsonderwijs in de grenslanden
20-8-2007
Deze beleidsregel maakt het mogelijk voor deelnemers aan een MBO-opleiding buiten Nederland na 1 augustus 2007 met terugwerkende kracht in aanmerking te komen voor studiefinanciering.

Uitzondering verblijfsvereiste studenten grensgebieden
17-8-2007
Het blijft mogelijk voor nieuwe studenten om in de grensstreek te studeren met Nederlandse studiefinanciering zonder dat daar de 3 uit 6-eis wordt ge�ntroduceerd. Deze maatregel geldt dus voor alle studenten die aanspraak kunnen maken op Nederlandse studi...

Ontwerp Plan van Scholen 2008�2009�2010
14-8-2007
In deze voorlichtingspublicatie is het Ontwerp Plan van Scholen voor de jaren 2008, 2009 en 2010 opgenomen. Het Ontwerp Plan is vastgesteld volgens artikel 65 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008
13-8-2007
Cultuureducatie wordt een steeds belangrijkere factor in het onderwijs. In het kader van het Kabinetsmotto �Samen werken, samen leven� heeft de regering aangegeven cultuureducatie ook de komende jaren prioriteit te geven. Door een ruimer cultuurbudget wor...

Vrijstellings- en overgangsregeling aanpassing profielen vwo/havo 2007
10-8-2007
Met ingang van 1 augustus 2007 treedt de Wet aanpassing profielen tweede fase vwo en havo (Stb. 2006, 251) in werking. Dat betekent dat vanaf dat moment de scholen zullen werken met nieuwe profielen en dat er voor de vakken nieuwe examenprogramma�s zullen...

Telling deelnemersgegevens educatie 2006-2007
2-8-2007
De telling Deelnemersgegevens Educatie betreft inschrijf- en resultaatgegevens over deelnemers in het studiejaar 2006-2007 waarvoor de gemeenten contracten met ROC�s hebben afgesloten voor het uitvoeren van educatieve programma�s. Deze telling wordt dit j...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: