Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 14 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 14 ]Juli 2007

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007
31-7-2007
In deze voorlichtingspublicatie wordt in paragraaf 2 de registratievoorschriften voor de onderwijsinstellingen nader uiteen gezet. In paragraaf 3 en 4 de informatie-uitwisseling tussen de gemeenten en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. T...

Wijziging Beleidsregel Scholenplanning voortgezet onderwijs 2007 en 2008
27-7-2007
In de brief aan de Tweede Kamer van 5 april 2007 (Kamerstukken 2006/07, 30203, nr. 9) is gemeld dat de inwerkingtreding van het wetsvoorstel grotere planningsvrijheid VO niet eerder zal zijn dan met ingang van 1 augustus 2008. De beleidsregel Scholenplann...

Overgangsjaar digitale centrale examens algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg vmbo 2008
26-7-2007
Behoudens onvoorziene omstandigheden worden in 2009 alle centrale examens voor de algemene vakken voor het vmbo basisberoepsgerichte leerweg (avo BB) alleen nog digitaal afgenomen. Vooruitlopend op deze invoering als enige examenvorm wordt alle scholen me...

Overzicht publicaties voor het primair onderwijs (po) in 2007
23-7-2007
Deze voorlichtingspublicatie geeft een overzicht van de publicaties die in de tweede helft van 2007 nog zullen verschijnen. De data die genoemd staan in de kolom 'Streefdatum publicatie' zijn in een aantal gevallen afhankelijk van advies- en overlegproced...

Regeling aanpassing bekostiging personeel 2007-2008 en 2006 -2007 en bestrijding onderwijsachterstanden
23-7-2007
Op 5 april 2007 is de Regeling bekostiging personeel PO 2007-2008 vastgesteld. Bij het publiceren van deze regeling is al aangekondigd dat er nog een paar wijzigingen op aangebracht zouden worden. Onderhavige regeling voorziet daarin. Omdat de uitkomst va...

Voorlichting Leerlingentelling voor aanvullende bekostiging personeelskosten
17-7-2007
Een school kan aanvullende bekostiging krijgen voor personeelskosten als het aantal leerlingen volgens vastgestelde normen is toegenomen. Om voor deze aanvullende bekostiging in aanmerking te komen moet de school een leerlingentelling houden. Deze publica...

Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating defici�nte studenten 2007
17-7-2007
In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn bepalingen omtrent toelating tot de opleidingen in het hoger onderwijs opgenomen. In artikel 7.25 WHW is geregeld dat een aanstaande student of extraneus v��r inschrijving voldaan m...

Wijziging Regeling studiefinanciering 2000 in verband met o.a de uitbreiding van de meeneembaarheid van studiefinanciering
13-7-2007
De Regeling studiefinanciering 2000 wordt om een aantal redenen aangepast. De eerste is om deze in lijn te brengen met de Wet tot wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering...

Regeling financi�le ondersteuning Studentenkamer WHW
13-7-2007
Met de Regeling financi�le ondersteuning Studentenkamer WHW wordt een financi�le voorziening getroffen voor studentenvertegenwoordigers in de Studentenkamer. Hierinvindt overleg plaats tussen de minister en vertegenwoordigers van studentenorganisaties ove...

Regeling schaduwdraaien en wijziging Regeling Leerplusarrangement
12-7-2007
Na de invoering van het persoonsgebonden nummer (PGN) in het voortgezet onderwijs (VO) sector is het praktijkonderwijs (PRO) aan de beurt. Met ingang van 1 oktober 2008 zullen ook de scholen voor praktijkonderwijs die per 1 augustus 2006 zijn overgegaan v...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: