Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 16 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 16 ]Mei 2007

Eindtermen centraal examen filosofie vwo 2008 en 2009
30-5-2007
De eindtermen bij het onderwerp Rede en religie voor het centraal examen filosofie v.w.o. zijn in 2008 en 2009 vastgesteld in de bijlage bij deze regeling. De regeling zal met de bijlagen in de Staatscourant worden gepubliceerd. De bijlagen kunnen ook wor...

Aanwijzing exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2008, 2009 en eventueel 2010
29-5-2007
In paragraaf 2.3 (Vakspecifieke examenbeschrijving) van de huidige examenprogramma�s voor het vmbo-groen, wordt per beroepsgericht programma aangegeven welke exameneenheden in aanmerking komen voor toetsing in het centraal examen. Voor landbouw-breed is d...

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2009
29-5-2007
In deze regeling wordt het rooster vastgesteld voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2009

Onderwijsdeelname leerlingen met Belgische nationaliteit
23-5-2007
Om inzicht te krijgen in de grensoverschrijdende leerlingen- en studentenstromen is tussen Nederland en Vlaanderen afgesproken elke twee jaar het aantal Belgische leerlingen/studenten in Nederland, en het aantal Nederlandse leerlingen/studenten in Belgi� ...

Regeling spreiding zomervakantie 2009 � 2010
23-5-2007
Deze regeling stelt de periodes voor de zomervakanties in de jaren 2009 en 2010 vast. De werking van de Regeling spreiding zomervakanties 2006-2008 is conform het laatste advies van de Commissie Vakantiespreiding van de Raad voor de Openluchtrecreatie, no...

Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2007
22-5-2007
In deze regeling worden de vakken aangewezen voor het tweede tijdvak waarin de staatsexamencommissie het centraal examen afneemt als onderdeel van het eindexamen. Het afnemen van de examens gebeurt niet op de eigen school, maar op een centrale plek in het...

Tijdelijke Stimuleringsregeling EVC en maatwerktrajecten werkend leren in het hoger beroepsonderwijs (hbo)
15-5-2007
Deze Tijdelijke stimuleringsregeling EVC en maatwerktrajecten werkend leren in het HBO is een vervolg op de in 2006 gepubliceerde Tijdelijke stimuleringsregeling EVC in het HBO (Staatscrount van 21 juli 2006, nummer 140). Aansluitend bij de behoefte van H...

Wijziging van de regeling lgf financiering mbo, de examinering beroepsopleidingen en KCE-tarieven 2006 en de Technocentra 2006-2010
15-5-2007
In deze wijzigingsregeling worden de volgende regelingen aangepast: Subsidieregeling leerlinggebonden financiering mbo, de Regeling examinering beroepsopleidingen en KCE-tarieven 2006 en de Kaderregeling Technocentra 2006 tot en met 2010.

Wijziging regeling zorgbudget, verwijzingscommissies vo i.v.m. vastelling regionaal zorgbudget subsidie RVC's en reboundvoorzieningen 2007
11-5-2007
Jaarlijks worden de bedragen voor het regionaal zorgbudget, de subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs (RVC�s VO) en de reboundvoorzieningen bij ministeri�le regeling vastgesteld. Met deze regeling wordt de hoogte van het bedrag voor...

Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007
8-5-2007
Uit het oogpunt van gebruiksvriendelijkheid is ervoor gekozen om de Regeling nadere vooropleidingseisen 1998 in te trekken en te vervangen door de Regeling nadere vooropleidingseisen 2007. Onderhavige regeling is naar strekking ongewijzigd ten opzichte va...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: