Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 11 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 11 ]April 2007

Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010
26-4-2007
Deze regeling is een voorzetting van eerdere regelingen (2002, 2003, 2004, 2005 en 2006), omdat uit onderzoek is gebleken dat deze regelingen bijdragen aan het bevorderen van de deskundigheid van overblijfmedewerkers en aan het verbeteren van de kwaliteit...

Thema�s centraal examen klassieke taal en letterkunde 2009
25-4-2007
Het betreft de regeling voor het vaststellen van de thema�s centraal examen klassieke taal en letterkunde 2009

Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland
23-4-2007
Deze regeling beoogt een heldere weergave van door de minister aan de Stichting NOB opgedragen en overgedragen taken en van de voorwaarden die bij de taakuitoefening in acht moeten worden genomen. Daarbij is een zo scherp mogelijk onderscheid nagestreefd ...

Duits en Frans in de basisschool
19-4-2007
Sinds maart 2006 kan elke basisschool zonder toestemming vooraf Duits en/of Frans in het onderwijsprogramma opnemen. Deze voorlichtingspublicatie gaat nader in op deze keuzemogelijkheid en met name op de vraag wie deze vakken mag geven. Tevens wordt gewe...

Duits en Frans in de basisschool
19-4-2007
Sinds maart 2006 kan elke basisschool zonder toestemming vooraf Duits en/of Frans in het onderwijsprogramma opnemen. Deze voorlichtingspublicatie gaat nader in op deze keuzemogelijkheid en met name op de vraag wie deze vakken mag geven. Tevens wordt gewe...

Regeling indiening kwalificatiedossiers 2007 � 2008 en experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo
16-4-2007
Beoogd wordt om in de komende jaren een nieuwe, competentiegerichte kwalificatiestructuur voor beroepsopleidingen tot stand te brengen. Centraal element is de omslag van eindtermen naar competenties. Belangrijke verschillen zijn dat competenties globaler ...

Regeling vaststelling kwalificatieprofielen en kwalificatiedossiers 2007-2008 en vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en overzichten bekostigde beroepsopleidingen 2008-2009
16-4-2007
Deze regeling heeft, in tegenstelling tot eerdere jaren, zowel betrekking op beroepsopleidingen waarvan de eindtermen, kwalificatieprofielen en kwalificatiedossiers worden vastgesteld door de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, als beroepsoplei...

Regeling faciliteiten bestuur en management en onderwijsnummer voor scholen voor praktijkonderwijs 2007
12-4-2007
De regeling is bestemd voor de scholen voor praktijkonderwijs die op 1 augustus 2006 zijn overgegaan op de lumpsumbekostiging voortgezet onderwijs. De aanvullende bekostiging is bedoeld om het bestuur en het management van deze scholen verder te versterke...

Regeling eenmalige overgangsuitkering ziektekostenvoorziening onderwijs en onderzoekpersoneel (ZVOO) 2006
11-4-2007
In de CAO sector onderwijs (PO en VO) 2005-2007 is afgesproken om een overgangsvoorziening te treffen in verband met de intrekking van de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs en onderzoekpersoneel (Stb. 2005, 629). Op 30 augustus 2006 is met de cent...

Regeling bekostiging personeel po 2007-2008
5-4-2007
Met ingang van het schooljaar 2006-2007 vindt in het primair onderwijs de bekostiging van het personeel plaats op basis van lumpsumbekostiging. De basis voor deze nieuwe vorm van bekostiging is de Wet van 16 juli 2005 tot wijziging van ondermeer de Wet op...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: