Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 8 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 8 van 8 ]


December 2007

Regeling normen studiefinanciering 2008
18-12-2007
In deze ministeri�le regeling zijn de bedragen vermeld die, met betrekking tot de Wet studiefinanciering 2000 (Stb. 2000, 286, hierna WSF 2000) en de Regeling stimulering internationale mobiliteit volledige hoger onderwijsopleidingen 2002 (Regeling van 6 ...

Regeling jaarverslaggeving onderwijs
17-12-2007
De Regeling jaarverslaggeving onderwijs geeft inrichtingsvereisten en aanwijzingen voor de opstelling en indiening van het jaarverslag en de jaarrekening van alle uit �s Rijks kas bekostigde onderwijsinstellingen. Het betreft dus alle bekostigde onderwijs...

Groeitelling op 16 januari voor (voortgezet) speciaal onderwijs
12-12-2007
In deze publicatie wordt informatie verstrekt over de groeitelling voor scholen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs op 16 januari. Indien sprake is van voldoende groei op uw school ten opzichte van de telling op 1 oktober van het voorgaande jaar, lei...

Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2008
12-12-2007
In deze ministeri�le regeling worden de bedragen vastgesteld voor de onderwijsbijdrage en schoolkosten die voor het jaar 2008 gelden. De bedragen zijn vastgesteld volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) en het Besluit tegemo...

Regeling vaststelling van de drempel en de compensatieregeling bij de gewichtenregeling voor het schooljaar 2008-2009
11-12-2007
Bij de totstandkoming van de nieuwe gewichtenregeling is afgesproken dat de drempel in de regeling de komende jaren zal dalen. Hiertoe is in het Besluit van 19 mei 2006 (Stb. 283) neergelegd dat voor de eerste vier schooljaren het percentage bij ministeri...

Wijziging van de Regeling stagebox beroepsonderwijs 2006 - 2010 houdende vaststelling van de subsidieplafonds voor de jaren 2008 - 2010
7-12-2007
In artikel 8 van de Regeling stagebox 2006 tot en met 2010 (Staatscourant van 23 oktober 2006, nr. 206) wordt het subsidieplafond uitsluitend vastgesteld voor de jaren 2006 en 2007. In de toelichting bij dat artikel wordt als reden hiervoor aangegeven dat...

Financi�le arbeidsvoorwaarden 2007
3-12-2007
Op 5 november j.l is het onderhandelaarsakkoord over de CAO sector onderwijs 2007-2009, dat op 3 oktober 2007 is afgesloten voor de sector primair onderwijs (PO), omgezet in een definitief akkoord. Dit akkoord zal verder worden aangehaald als: CAO sector...

Regeling bekostiging hoger onderwijs 2007
1-12-2007
Deze regeling geeft uitvoering aan die artikelen in het Bekostigingsbesluit WHW waarin is bepaald dat bedragen en andere bekostigingsparameters bij ministeri�le regeling dienen te worden vastgesteld. Op basis van deze regeling wordt de defininitieve rijks...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: