Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 8 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 8 van 8 ]


November 2007

Regeling gegevenslevering onderwijsnummer VO voor VBO en MAVO in een AOC en wijziging mutatiestop
29-11-2007
Deze regeling heeft betrekking op het vbo-groen onderwijs dat wordt verzorgd door een agrarisch opleidingscentrum (AOC) en de scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo�s) in scholengemeenschap met een AOC. Voor de leerlingen die dit ond...

Wijziging van de Subsidieregeling leerlinggebonden financiering MBO i.v.m. het aanpassen van de subsidiebedragen
26-11-2007
De bedragen aan de hand waarvan het subsidiebedrag voor de leerlinggebonden financiering in het MBO wordt vastgesteld worden bij deze regeling gewijzigd, conform de bedragen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Voor het gemak worden in de...

Tijdelijke subsidieregeling voor het stimuleren van het toepassen van effectieve projecten (STEP) 2007-2008
26-11-2007
Per 1 maart 2005 is de projectdirectie Leren en Werken van start gegaan om de ambities voor een leven lang leren van het toenmalige kabinet te kunnen realiseren. De projectdirectie is een gezamenlijke activiteit van de Ministeries van Onderwijs, Cultuur e...

Regeling aanvulling schoolbudget 2007-2008
26-11-2007
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap streeft naar sterke autonome scholen in het voortgezet onderwijs, die hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen om hun taak zo goed mogelijk te vervullen. Sleutelbegrippen in de besturingsfilosofie zij...

Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2007-2008 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget vo 2007-2008
19-11-2007
Sinds het schooljaar 2006-2007 vindt in het primair onderwijs de bekostiging van het personeel plaats op basis van lumpsumbekostiging. De basis voor deze nieuwe vorm van bekostiging is de Wet van 16 juli 2005 tot wijziging van ondermeer de Wet op het prim...

Inwerkingtreding van de Regeling loon- en prijsbijstelling 2007 en bekostiging exploitatiekosten vo, kalenderjaar 2008
16-11-2007
De �Regeling loon- en prijsbijstelling 2007 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2008� is op 26 september j.l. bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal �voorgehangen� en is op 11 oktober 2007 in de Staatscourant (nr. 197) ge...

Telling contracten rijksbijdrage educatie 2008
7-11-2007
In deze publicatie wordt nader ingegaan op de opgave van gegevens over de contracten die, zoals vermeld in bijlage 5, overzicht 2 van de Uitvoeringsregeling Wet educatie en beroepsonderwijs (UWEB) voor opleidingen educatie in 2008, met regionale opleiding...

Regeling aanpassen en vaststellen bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2007 en 2008
5-11-2007
In deze regeling worden de gemiddelde personeelslast (gpl)-bedragen van de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2006 en 2007 per 1 januari 2007 verhoogd. Dat heeft te maken met aanpassingen van het premiebeeld (...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: