Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 18 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 18 van 18 ]Augustus 2006

Registratie ge�ndiceerde leerlingen
7-8-2006
Om voor leerlinggebonden financiering in aanmerking te komen, moet de betreffende leerling door de school waar de leerling staat ingeschreven, worden aangemeld. Deze publicatie geeft informatie over het gebruik van het formulier en de procedures rond de v...

Regeling aanvullend getuigschrift zintuiglijke en lichamelijke oefening primair onderwijs
7-8-2006
Op 1 augustus 2006 is de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO) in werking getreden. Met het inwerkingtreden van deze wet vervalt ook het Bevoegdhedenbesluit primair onderwijs. In dit besluit stond aangegeven dat voor het onderwijs in het vak licha...

Regeling Adviescommissie toelating en begeleiding 2006
7-8-2006
Door middel van de Regeling Adviescommissie toelating en begeleiding (ACTB) van 19 november 2003, kenmerk PO/PJ-2003/55157 is de Adviescommissie toelating en begeleiding (hierna: ACTB) ingesteld. De periode kan met ten hoogste drie jaar worden verlengd. I...

Wijziging van de Regeling gegevenslevering onderwijsnummer VO i.v.m. de overgang van scholen voor prao naar de lumpsumbekostiging VO
7-8-2006
Deze regeling wijzigt de regeling gegevenslevering onderwijsnummer voortgezet onderwijs (vo). In deze regeling is voorgeschreven dat de gegevenslevering via het onderwijsnummer, de elektronische gegevensuitwisseling van de leerlinggegevens met BRON (basis...

Beleidsregel LO2 in het vmbo
7-8-2006
Om al met ingang van het schooljaar 2006-2007 het vak LO2 voor het vmbo mogelijk te maken regelt deze beleidsregel dat op aanvraag van vmbo-scholen en na toetsing wordt toegestaan op grond van artikelen 25 en 29, zesde lid WVO af te wijken van de inrichti...

Regeling lijst van te gebruiken instrumenten bij de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) van instroom 2007-2008.
7-8-2006
Voor leerlingen die afkomstig zijn vanuit het primair onderwijs of het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs, kan een aanvraag tot indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) of praktijkonderwijs (PrO) worden ingediend bij de Regio...

Voorlichting gemeenten en roc�s over de ontwikkelingen rond de educatie na de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel
1-8-2006
Deze voorlichtingspublicatie is bedoeld om gemeenten en roc�s te informeren over een aantal ontwikkelingen rond de educatie. Achtereenvolgens wordt ingegaan op:de invoering van het cursusgeld voor de opleidingen Nederlands als tweede taal (NT2); de overhe...

Voorlichtingspublicatie overgang praktijkonderwijs naar lumpsumbekostiging vo per 1 augustus 2006.
1-8-2006
Volgens het Besluit van 19 januari 2006, dat onder meer een wijziging inhoud van het Besluit RVC�s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging in verband met be�indiging declaratiebekostiging praktijkonderwijs en overgang naar lumps...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: