Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 18 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 18 ]Augustus 2006

Ontwerp Plan van Scholen 2007 - 2008 - 2009
31-8-2006
In deze voorlichtingspublicatie is het Ontwerp Plan van Scholen voor de jaren 2007, 2008 en 2009 opgenomen. Het Ontwerp Plan is vastgesteld volgens artikel 65 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Regeling vaststelling collegegeld voltijdse opleidingen studiejaar 2007-2008
24-8-2006
Met deze regeling wordt het collegegeld voor het studiejaar 2007 - 2008 aangepast aan de algemene prijsontwikkeling. De verplichting vloeit voort uit artikel 7. 43, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Bij min...

Wijziging Regeling OCW dagarrangementen en combinatiefuncties
24-8-2006
De wijzizingen betreffen een verhoging van de eerste voorschotpercentage aan de aanvragers en een wijziging van de aanvraagprocedure.

Wijziging Subsidieregeling VSV en BBL voor onderwijsinstellingen 2006
24-8-2006
Uitbreiding van de doelgroep tot het niveau van de startkwalificatie is de voornaamste wijziging van de oorspronkelijke regeling. Dit sluit aan bij intensivering van het beleid van voortijdige schoolverlaters.

Regeling tot wijziging van de Regeling financi�le ondersteuning studentenkamer WHW
21-8-2006
In deze wijzigingsregeling wordt het maandelijkse bedrag van de ondersteuning verhoogd van � 1.319,- naar � 1.480,-. Deze aanpassing vloeit voort uit de wijzigingen in de studiefinancieringsbedragen en de prijsstelling van de OV-jaarkaart, uit de wijzigin...

Regeling overlopende kosten PO
18-8-2006
Met ingang van het komende schooljaar vindt in het primair onderwijs de bekostiging van het personeel plaats op basis van lumpsumbekostiging. De basis voor deze nieuwe vorm van bekostiging is de Wet van 16 juli 2005 tot wijziging van onder meer de Wet op ...

Regeling vaststelling telformulier voor aanvullende bekostiging reguliere of bijzondere groei basisscholen
14-8-2006
Met deze regeling wordt het telformulier voor reguliere en bijzondere groei vastgesteld. Dit formulier is bedoeld om het toegenomen aantal leerlingen te melden ten behoeve van aanvullende bekostiging in verband met reguliere en bijzondere groei. Het telfo...

Regeling vaststelling meldingsformulier voor registratie ge�ndiceerde leerlingen
10-8-2006
In deze regeling wordt het meldingsformulier ge�ndiceerde leerlingen vastgesteld. Het meldingsformulier voor basisscholen, speciale basisscholen en scholen voor voorgezet onderwijs is bedoeld om ge�ndiceerde leerlingen ingevolge artikel 28c van de WEC aa...

Regeling toekenning incindentele middelen voor buitenschoolse opvang (bso) voor basisscholen
9-8-2006
Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen 2006 is de motie Van Aartsen/Bos (Kamerstukken II 2005/06, 30 300, nr. 14) aangenomen. In de motie wordt verzocht de wet- en regelgeving met ingang van 1 januari 2007 zodanig aan te passen dat scholen worden ver...

Regeling tot wijziging van de regeling doorontwikkeling vmbo 2004 - 2006
9-8-2006
In de Regeling doorontwikkeling vmbo 2004 - 2006 zijn vijf thema�s genoemd waaraan in het kader van die regeling een impuls kan en moet worden gegeven. Deze thema�s hebben indirect een relatie met de innovatieagenda beroepsonderwijs bedoeld in de Regeling...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: