Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 13 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 13 ]Juni 2006

Convenant professionalisering en begeleiding van onderwijspersoneel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs
30-6-2006
Het Ministerie van OCW heeft op 30 juni 2006, samen met werkgevers- en werknemersorganisaties, het Convenant professionalisering en begeleiding van onderwijspersoneel in primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) gesloten. Het belangrijkste doel ...

Regeling overlopende personeelskosten scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging 2006
29-6-2006
Met ingang van 1 augustus 2006 worden de personeelskosten van scholen voor praktijkonderwijs via de lumpsumsystematiek bekostigd. Dit betekent dat het stelsel van bekostiging op declaratiebasis komt te vervallen. Met deze ministeri�le regeling, gebaseerd...

Inwerkingtreding van de regeling tot wijziging van de Regeling aanvullende subsidie praktijkgerichte leeromgeving 2006
26-6-2006
De regeling �Wijziging van de Regeling aanvullende subsidie praktijkgerichte leeromgeving 2006� heeft voorgehangen bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal en heeft verder niet geleid tot enige wijziging. Dit betekent dat de regeling , zoals dat staat aang...

Subsidieregeling regionale samenwerkingsverbanden en landelijke expertisecentra lerarenopleidingen 2006 - 2008
22-6-2006
In 2005 hebben VSNU, HBO-raad en OCW samen een beleidsagenda specifiek voor de lerarenopleidingen opgesteld: De beleidsagenda lerarenopleidingen 2005-2008 �Meer kwaliteit en differentiatie: de lerarenopleidingen aan zet� (2005). Doel van de beleidsagenda ...

Wijziging doelmatigheid hoger onderwijs
21-6-2006
Deze beleidsregel heeft betrekking op het uit �s Rijks kas bekostigde onderwijs op het terrein van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. In deze beleidsregel is aangegeven op welke wijze de minister invulling geeft aan zijn wettelijke bevoegd...

Thema centraal schriftelijk examen (cse) beeldende vakken vwo 2007
19-6-2006
In deze regeling wordt het thema van het centraal schriftelijk examen (cse) beeldende vakken vwo in 2007 vastgesteld. De thema�s voor de beeldende vakken havo en vmbo, zoals ook in de bijlage wordt weergegeven, worden jaarlijks bekendgemaakt in de �Septem...

Regeling aanvullende personele bekostiging voor de risicoregio's in het voortgezet onderwijs 2006
19-6-2006
Het Kabinet heeft voor het jaar 2006 � 1.195.012 extra beschikbaar gesteld voor het onderhoud van de bekwaamheid van het personeel aan scholen in de zogenaamde risicoregio�s. Deze extra bekostiging hangt samen met invoering van de Wet op de beroepen in he...

Regeling overgang scholen voor praktijkonderwijs naar lumpsumbekostiging per 1 augustus 2006
14-6-2006
Deze regeling geeft uitvoering zoals dat in artikel IV, tweede en zesde lid van het wijzigingsbesluit (zie artikel 1, onder c). staat omschreven. De regeling beoogt scholen voor praktijkonderwijs die met ingang van 1 augustus 2006 te maken krijgen met lum...

Bekostiging personeelskosten bij bijzondere omstandigheden als gevolg van de invoering van de lumpsumfinanciering in het po
12-6-2006
In deze beleidsregel worden de randvoorwaarden van een �aanvraag personeelsbekostiging bijzondere omstandigheden lumpsum primair onderwijs� nader toegelicht. Verder wordt ingegaan op de werkwijze van de �Commissie vangnet lumpsum� en worden de procedurele...

Eindtermen centraal examen filosofie havo 2007 en 2008
8-6-2006
In deze regeling worden de eindtermen vastgesteld van het centraal examen filosofie havo in 2007 en 2008. In artikel 6 van de �Regeling centraal examen 2006�, met kenmerk CEVO-04.0700 van 17 juni 2004 (Uitleg Gele katern 2004, nr. 11/12), worden de exame...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: