Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 15 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 15 ]April 2006

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 1998
28-4-2006
Deze regeling wijzigt de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 1998. De daarbij behorende bijlage A, met daarin de nadere vooropleidingseisen voor alle opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, en bijlage B, met daarin de nadere voorop...

Invoering van het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) in de kader-beroepsgerichte leerweg
28-4-2006
Deze regeling introduceert het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) voor de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) vanaf het examenjaar 2007. Vanaf dat examenjaar is het cspe de enige examenv...

Mededeling betreffende aanwijzing exameneenheden centrale examens beroepsgerichte vakken vmbo 2008
26-4-2006
Zoals de regeling �Definitieve vaststelling van de examenprogramma�s voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)� met kenmerk VO/BOB-2000/2251 van 20 april 2000 en de �Regeling examenprogramma�s landbouw en landbouw-breed vmbo� met kenmerk TRCJZ/2004...

Subsidieregeling voortijdig schoolverlaten (VSV) en beroepsbegeleidende leerweg (BBL) voor onderwijsinstellingen 2006
21-4-2006
In het kader van de Subsidieregeling ESF-3 voor onderwijsinstellingen 2000 - 2006 kon de minister op aanvraag projectsubsidies verstrekken voor onder meer de bestrijding van het voortijdig schoolverlaten en de versterking van de beroepsbegeleidende leerwe...

Vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en overzicht bekostigde beroepsopleidindingen 2007-2008 en kwalificatieprofielen
21-4-2006
Met deze regeling worden drie zaken geregeld. In de eerste plaats worden voor het studiejaar 2007-2008 de eindtermen voor de reguliere beroepsopleidingen vastgesteld. Omdat er geen nieuwe eindtermen zijn voorgesteld door de kenniscentra, en ook geen wijzi...

Opgave deelnemers beroepsbegeleidende leerweg en deeltijd beroepsopleidende leerweg op 1 augustus 2004 en 2005
13-4-2006
In mei en juni 2006 zal er een telling plaatsvinden waarbij een opgave moet worden gedaan van het aantal deelnemers bij het BBL en deeltijd BOL dat op de peildatum 1 oktober 2004 respectievelijk 2005 was ingeschreven en op 1 augustus van dat kalenderjaar ...

Regeling Leerplusarrangement voortgezet onderwijs en Nieuwkomers voortgezet onderwijs
12-4-2006
Deze regeling beoogt scholen voor voortgezet onderwijs, waar zich probleemcumulatie voordoet, te ondersteunen via aanvullende personele bekostiging. Daarnaast voorziet de regeling in een tweejarige aanvullende personele bekostiging voor leerlingen in het ...

Uitwerking CAO sector primair onderwijs en voortgezet onderwijs 2005 - 2007 met betrekking tot sociale zekerheid
10-4-2006
In de voorlichtingspublicatie �Financi�le arbeidsvoorwaarden 2005� van 15 december 2005, kenmerk AP/AenA-2005/56551, is aangekondigd dat nog nader zou worden ingegaan op de afspraken die in het kader van de CAO sector po en vo zijn gemaakt op het terrein...

Stimuleringsregeling beginnende directeuren in het primair onderwijs 2006 - 2008
10-4-2006
Uit de arbeidsmarktprognoses leraren en managers in het primair en voortgezet onderwijs voor 2003 tot en met 2011 van ECORYS-NEI (onderzoeksbureau voor Arbeid en Sociaal Beleid, Rotterdam, mei 2003) blijkt dat het tekort aan directeuren in het primair ond...

Regeling houdende wijziging van de regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs 2005 en 2006 en houdende wijziging van de Regeling subsidies voortgezet onderwijs
8-4-2006
In deze regeling worden twee regelingen gewijzigd: de Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs 2005 en 2006 en de Regeling subsidies voortgezet onderwijs.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: