Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 17 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 17 ]Maart 2006

Lumpsumbedragen 2006 - 2007 in simulatietool
28-3-2006
In deze voorlichtingspublicatie wordt nader ingegaan op de vraag of bij de nieuwe lumpsumbedragen voor het schooljaar 2006 - 2007, die vermeld staan op www.cfi.nl en de simulatietool, rekening is gehouden met de algemene salarismaatregelen per 1 september...

Nieuwe gewichtenregeling in het basisonderwijs
27-3-2006
Er komt een nieuwe gewichtenregeling in het basisonderwijs. De al bestaande regeling wordt zo aangepast dat deze meer recht doet aan de feitelijke oorzaken van onderwijsachterstanden. Dit leidt tot een betere verdeling van de beschikbare middelen, die hie...

Regeling stimulering aanpassing huisvesting brede scholen en aanpassing sportaccommodaties i.v.m. multifunctioneel gebruik
27-3-2006
Deze regeling is erop gericht de gemeenten, in goede samenspraak met de partners die participeren in de brede school en de sportaccommodaties, in staat te stellen die aanpassingen in brede scholen dan wel sportaccommodaties te realiseren die noodzakelijk ...

Regeling vaststelling cursusgeldtarieven voor het cursusjaar 2006 - 2007
23-3-2006
Zoals aangegeven in artikel 15, tweede lid van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000, worden ieder jaar de cursusgeldtarieven vastgesteld aan de hand van de consumentenprijsindex. In artikel 15, derde lid van het zelfde uitvoeringsbesluit is v...

Voorlichtingspublicatie Wet van 9 december 2005, kenmerk PO/KO/06/13313
23-3-2006
De wet van 9 december 2005 (Stb. 678) regelt de verplichting voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs om bij te dragen aan de integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving. Op 1 februari 2006 is deze wet in werking getreden (Stb. 36). V...

Subsidieregeling Huygens Scholarship Programme
23-3-2006
Het doel van deze regeling is het aantrekken van topstudenten uit het buitenland voor het volgen van hoger onderwijs in Nederland en het tijdelijk uitzenden van topstudenten uit Nederland voor het volgen van hoger onderwijs in het buitenland. Het Huygens ...

Regeling controleprotocol scholen en organisaties in de sectoren po en vo 2006
22-3-2006
Jaarlijks moeten de scholen voor het primair en voortgezet onderwijs een jaarrekening indienen om de van het rijk ontvangen bekostiging en subsidies te verantwoorden. Hiervoor is een controleprotocol opgesteld, waarin aanwijzingen zijn opgenomen voor de i...

Thema stofomschrijving als onderdeel van het centraal examen (c.e.) geschiedenis vwo en havo 2008
20-3-2006
In de publicatie �Regeling aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2008 en 2009�, datum 1 oktober 2005, kenmerk CEVO-05-730, is als domein voor het centraal examen geschiedenis in 2008 aangewezen domein E �Oorlog en Vrede� en daarvan het subdomein �Internatio...

Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies vo 2006 en reboundvoorzieningen
19-3-2006
Met deze regeling wordt het bedrag per leerling vastgesteld voor de berekening van het regionale zorgbudget en de subsidie regionale verwijzingscommissies (rvc�s) voortgezet onderwijs (zie hoofdstuk 1). Deze vaststelling geldt voor het jaar 2006. Tevens w...

Centrale examens in 2006 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Maartmededeling)
16-3-2006
In deze voorlichtingspublicatie wordt informatie gegeven over de centrale examens voor vwo, havo en vmbo in 2006. Voor deze examens is ook van belang de publicatie CEVO 05-726, van 23 september 2005, gepubliceerd op www.cfi.nl van CFI, Agentschap van het ...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: