Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 8 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 8 van 8 ]


Februari 2006

Kaderregeling Technocentra 2006 tot en met 2010
28-2-2006
De Kaderregeling Technocentra 2006 tot en met 2010 is een subsidieregeling met als doel subsidie te verlenen aan een technocentrum (a) ter versterking en vernieuwing van de kennisinfrastrucuur in de regio en (b) ter verbetering van de aansluiting tussen h...

Regeling extra formatie voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (vso-zmlk)
27-2-2006
Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer is een motie aangenomen waarin wordt verzocht de groepsgrootte van het onderwijs aan Zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) te verkleinen. Hiervoor is een bedrag van � 15 miljoen beschikbaar ge...

Beleidstelling beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 2005 - 2006
21-2-2006
Vanaf 1 april 2006 zal de Beleidstelling beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 2005 - 2006 worden gehouden. In deze publicatie wordt informatie verstrekt over de uitwisseling van de gegevens en het daarbij behorende tijdpad. Deze gegevensopvraag vindt p...

Informatie over richtlijnen bouwkundige invulling praktijkgerichte leeromgeving
20-2-2006
In de �Regeling aanvullende subsidie praktijkgerichte leeromgeving 2006� (gepubliceerd in de Staatscourant van 8 december 2005, nummer 239) zijn onder paragraaf 5 de �Verplichtingen van de subsidieontvanger� vermeld. In artikel 14, derde lid, van deze reg...

Wijziging regionale arrangementen i.v.m. het invoeren van nieuwe programma's in het vmbo en experiment TL aan een AOC
20-2-2006
Experimentele vbo-programma�s zijn in de 'Beleidsregeling houdende criteria regionale arrangementen voor de schooljaren 2005-2006 en 2006-2007, verlenging van het Toetsingskader Plan van Scholen 2005-2007 voor de periode 2007-2009, alsmede houdende criter...

Bekwaamheidseisen leraren per 1 augustus 2006
20-2-2006
Op 1 augustus 2006 treden de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO) en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel, dat daarop berust, in werking. Als gevolg hiervan zullen scholen voortaan een bekwaamheidsdossier bijhouden van iedere leraar. ...

Informatie over de rijksbijdrage Educatie 2006
17-2-2006
In het overleg met de G4/G27 over de afspraken rond de toevoeging van de educatiemiddelen aan de Brede doeluitkering, Sociaal Veiligheid en Integratie is door de grote steden aan OCW gevraagd inzicht te geven in de consequenties van de overheveling van de...

Aanpassing vergoeding materi�le instandhouding basisscholen als gevolg van groei
16-2-2006
De vergoeding materi�le instandhouding (MI) voor het kalenderjaar 2006 wordt berekend op basis van het aantal leerlingen op de reguliere teldatum 1 oktober 2005. Als een school echter op 1 maart 2006 aanzienlijk meer leerlingen heeft dan op 1 oktober 2005...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: