Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 17 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 17 ]December 2006

Wijziging van de Subsidieregeling Praktijkgerichtlerenprijs
20-12-2006
Deze regeling wijzigt de Subsidieregeling Praktijkgerichtlerenprijs. Met de Subsidieregeling Praktijkgerichtlerenprijs zijn scholen voor vbo en praktijkonderwijs in de gelegenheid gesteld om bouwkundige aanpassingen van hun leeromgeving als �good practice...

Wijziging Regeling Leerplusarrangement VO en Nieuwkomers VO en vaststelling bedragen en postcodelijst Leerplusarrangement VO 2007 en 2008
18-12-2006
Deze regeling is een uitwerking van artikel 5, derde lid, van de Regeling Leerplusarrangement VO en Nieuwkomers VO. Het betreft hier de bekendmaking van het budget Leerplusarrangement VO, het bedrag per L+A-leerling en de lijst met postcodes van de armoed...

Regeling tot wijziging van de Regeling innovatiearrangement 2006 tot en met 2009
18-12-2006
Met deze regeling wordt een technische onvolkomenheid in de Regeling innovatiearrangement 2006 tot en met 2009 hersteld. Bij de vaststelling van die regeling is abusievelijk niet voorzien in vaststelling van een bijlage 2, waarin het model is opgenomen va...

Aanvulling Regeling beoordeling examen
14-12-2006
Bij alle centrale examens (met uitzondering van de praktijkexamens) is vanaf 2007 een eendelig verklarend woordenboek Nederlands toegestaan (Regeling toegestane hulpmiddelen 2007). De betekenis van een vakterm, voortvloeiend uit het examenprogramma, kan i...

Inwerkingtreding Regeling nadere voorschriften met betrekking tot de verrekening van uitkeringskosten
14-12-2006
De Regeling nadere voorschriften met betrekking tot de verrekening van uitkeringskosten (Stcrt. 2006, 232) heeft �voorgehangen� bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Dit heeft niet geleid tot wijziging van betreffende regeling. In deze regeling wordt d...

Regeling vaststelling van de drempel en de compensatieregeling bij de gewichtenregeling voor het schooljaar 2007-2008
11-12-2006
Bij de totstandkoming van de nieuwe gewichtenregeling is afgesproken dat de drempel in de regeling de komende jaren zou dalen. Hiertoe is in het Besluit van 19 mei 2006, houdende wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met een wijziging van d...

Regeling normen studiefinanciering 2007
11-12-2006
In deze ministeri�le regeling zijn de bedragen vermeld die, met betrekking tot de Wet studiefinanciering 2000 en de Regeling stimulering internationale mobiliteit volledige hoger onderwijsopleidingen 2002 (VISIE-beursregeling), gelden voor het jaar 2007.

Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2007
11-12-2006
In deze ministeri�le regeling worden de bedragen vastgesteld die, met betrekking tot de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten(WTOS), gelden voor het jaar 2007. Met ingang van het cursusjaar 2005 � 2006 is nog slechts lesgeld verschuldigd do...

Intrekking beleidsregel werkgeversbijdrage kosten kinderopvang i.h.k.v. het Belastingplan 2007
8-12-2006
Voor het onderwijspersoneel in het primair en voortgezet onderwijs is de aanspraak op een werkgeversbijdrage in de kosten voor kinderopvang vastgelegd in de beleidsregel Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel (AP/AenA/2005/46468, Staatscour...

Regeling vaststelling model financi�le verantwoording en controleprotocol rijksbijdrage educatie 2006
7-12-2006
Met deze regeling wordt een model vastgesteld voor de financi�le verantwoording van de rijksbijdrage educatie alsmede een controleprotocol en een model voor de verklaring van de accountant over de getrouwheid van de financi�le verantwoording. De financi�l...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: