Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 17 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 17 ]November 2006

Groeitelling op 16 januari voor (voortgezet) speciaal onderwijs
30-11-2006
Deze voorlichtingspublicatie geeft informatie over de groeitelling voor scholen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs op 16 januari. Indien sprake is van voldoende groei op uw school ten opzichte van de telling op 1 oktober van het voorgaande jaar, lei...

Regeling aanpassing stichtings- en opheffingsnormen basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2006
30-11-2006
In de artikelen 77, vierde lid en 156, eerste lid van de Wet op het primair onderwijs (WPO) is geregeld dat de minister van onderwijs voor gemeenten, die betrokken zijn bij een gemeentelijke herindeling of een grenscorrectie, nieuwe stichtings- en opheffi...

Gevolgen invoering verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang voor personeel en werkgevers in het po en het vo
27-11-2006
Op 1 januari 2007 wordt naar verwachting de verplichte werkgeversbijdrage in de kosten voor kinderopvang ingevoerd. De Eerste Kamer stemt op 12 december aanstaande over dit voorstel, dat is opgenomen in het Belastingplan 2007. Volgens het voorstel gaat de...

Regeling aanpassing bedragen leerlinggebonden budget in het voortgezet onderwijs schooljaar 2006 - 2007
27-11-2006
Met deze regeling worden de geldende bedragen leerlinggebonden budget in het voortgezet onderwijs, voor het schooljaar 2006 - 2007, aangepast.

Regeling tot wijziging van de regeling G.O.- en vakbondsfaciliteiten 2005
24-11-2006
In de Regeling G.O.- en vakbondsfaciliteiten 2005 (van 23 oktober 2004, kenmerk AP/AenA-2004/46828) is aangekondigd, dat zij per 1 januari 2007 zal worden gewijzigd. De reden hiervoor is dat de G.O.- en vakbondsfaciliteiten voor de instellingen in de voll...

Telling Contracten Rijksbijdrage Educatie 2007
23-11-2006
In deze publicatie wordt nader ingegaan op de opgave van gegevens over de contracten die met ROC�s zijn afgesloten voor educatieve activiteiten in 2007. Op 11 oktober jl. is op cfi.nl bij Regelingen OCW de publicatie �Voorlichting Rijksbijdrage Educatie 2...

Wijziging examenreglement staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2)
22-11-2006
In deze voorlichtingspublicatie maakt de �staatsexamencommissie Nederlands als tweede taal� bekend dat in de artikelen 10 en 14 van het examenreglement van het staatsexamen Nederlands als tweede taal, wijzigingen zijn aangebracht. Voor de leesbaarheid is ...

Regeling tot inwerkingtreding van de Regeling loon- en prijsbijstelling 2006 en bekostiging materi�le exploitatie vo 2007
22-11-2006
De Regeling loon- en prijsbijstelling 2006 en bekostiging materi�le exploitatie voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2007 (zie de Staatscourant van 2 oktober 2006, nr. 191) heeft ingevolge artikel 86, zevende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs �voo...

Regeling nadere voorschriften met betrekking tot de verrekening van uitkeringskosten
16-11-2006
Per 1 januari 2007 treedt de sector voortgezet onderwijs uit het Participatiefonds (PF). In plaats van het model met een instroomtoets gaat dan het model van �normatief verevenen� van start. In het kort komt dit model op het volgende neer:1. De uitgaven a...

Tijdelijke subsidieregeling nationale programma�s internationalisering primair onderwijs en voortgezet onderwijs
15-11-2006
Deze regeling is inhoudelijk identiek aan de Subsidieregeling nationale programma�s voor internationalisering in het primair en voortgezet onderwijs, die van kracht was van 2 augustus 2003 tot en met 31 juli 2006. De regeling wordt thans ge�valueerd. Op b...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: