Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 14 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 14 ]Oktober 2006

Verzoeken tot het voeren van Nederlandse titulatuur op grond van een buitenlandse graad
30-10-2006
In deze beleidsregel zijn de criteria opgenomen voor een verzoek tot het voeren van Nederlandse titulatuur van een graad die behaald is in het buitenland. De invulling van de criteria is mede gebaseerd op de afspraken die gemaakt zijn in de Lissabon Conve...

Beleidsregel Scholenplanning voortgezet onderwijs 2007 en 2008
26-10-2006
Om het onderwijsaanbod in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) beter af te stemmen op de veranderende vraag van leerlingen, ouders, vervolgonderwijs en het beroepenveld in de regio kunnen scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs (vbo), ...

Tijdelijke subsidieregeling experimenten open bestel in het hoger onderwijs
25-10-2006
Het openen van het bestel wordt vaak genoemd als ��n van de manieren om de kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid van het hoger onderwijs te verbeteren. Onder een open bestel wordt een stelsel verstaan waarin voor alle aanbieders van onderwijs gelij...

Plan van Scholen 2007 - 2009
20-10-2006
In deze voorlichtingspublicatie is de vaststelling bekendgemaakt van het Plan van Scholen voor de jaren 2007 tot en met 2009. Het plan is vastgesteld volgens artikel 65, tweede lid van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Werkgeversbijdrage kinderopvang 2006 in de salarisadministratie
19-10-2006
Accounting Plaza betaalt, vanuit het centrale budget van OCW voor kinderopvang, de werkgeversbijdrage kinderopvang voor personeel in primair en voortgezet onderwijs zonder tussenkomst van de werkgever aan de ouder uit. De belastingvoorschriften schrijven ...

Telling deelnemersgegevens Educatie 2005 - 2006
19-10-2006
In november 2006 wordt de telling Deelnemersgegevens Educatie bij de Gemeenten gehouden. De telling betreft gegevens over de deelnemers die in het studiejaar 2005 - 2006 educatieve programma�s volgden op grond van de uit de Rijksbijdrage Educatie door gem...

Regeling examinering beroepsopleidingen en tarieven Kwaliteitscentrum examinering beroepsopleidingen (KCE-tarieven) 2006
16-10-2006
De examinering van mbo-opleidingen moet voldoen aan landelijke standaarden voor de kwaliteit voor de examinering, op grond van artikel 7.4.4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. De instelling dient zelf te bewaken of de examinering van door haar verzo...

Beleidsregel �Toepassing hardheidsclausule aanvullende voorziening OV-Studentenkaart�
12-10-2006
Artikel 3 van de beleidsregel �Toepassing hardheidsclausule aanvullende voorziening OV-Studentenkaart� (Stcrt. 2005, 169) van 16 augustus 2005, kenmerk AGOCenW/MT/05.056, bevatten enkele onvolkomenheden die met deze regeling worden hersteld.

Voorlichting rijksbijdrage educatie 2007
11-10-2006
Ieder jaar maakt de minister van onderwijs bekend welke bijdrage voor de educatie voor de gemeenten voor het daaropvolgende jaar wordt verstrekt. In deze voorlichtingspublicatie wordt een overzicht gegeven welke rijksbijdrage de gemeenten in 2007 voor edu...

Regeling stagebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2010
10-10-2006
Het kabinet en de sociale partners hebben eind 2005 in de Stichting van de Arbeid afspraken gemaakt over het realiseren van 20.000 extra stage- en simulatieplaatsen voor moeilijk plaatsbare deelnemers en over het realiseren van intensieve (stage)begeleidi...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: