Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 8 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 8 van 8 ]


Januari 2006

Stagebegeleidingsvergoeding voor scholen voor po en vo en instellingen voor bve in oude vorm niet verlengd
25-1-2006
De �Regeling stagebegeleidingsvergoeding voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs en instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie�, van 23 augustus 2004, gepubliceerd in het Gele katern van 15 september 2004, nummer 14 is met ingang ...

Wijziging van de Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating defici�nte studenten
25-1-2006
Met deze wijzigingsregeling wordt de 'Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating defici�nte studenten', die gepubliceerd staat in het Gele katern van 12 juli 2000, nummer 18a, gewijzigd. Zo wordt 'Artikel I, onderdeel A' gewi...

Wijziging Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs
16-1-2006
In de regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs is een voorziening opgenomen voor de overlopende posten. Een onderdeel van de overlopende posten zijn de tot en met december van het kalenderjaar 2005 opgeb...

Financi�le arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2006
13-1-2006
In deze publicatie komen de volgende onderwerpen aan de orde: de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2006, de aanpassing van de franchisebedragen en percentages voor de verschillende premieberekeningen eveneens per 1 januari 2006, wijzigi...

Inzending jaarstukken 2005
13-1-2006
In deze publicatie wordt informatie gegeven over het inzenden van de jaarstukken 2005. In februari ontvangen alle instellingen uit de sectoren WO, OWB, HBO, BVE, VO en de technocentra een aanbiedingsformulier, een begeleidende brief en indien van toepassi...

Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2006 - 2007
12-1-2006
De bedoeling is om in de komende jaren een nieuwe, competentiegerichte kwalificatiestructuur tot stand te brengen. Centraal element is de omslag van eindtermen naar competenties. Belangrijke verschillen zijn dat competenties globaler zijn geformuleerd en ...

Aanmelding staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2)
12-1-2006
In deze publicatie vindt u de examendata en uiterste aanmelddata voor de staatsexamens Nederlands als tweede taal die in het jaar 2007 zullen worden afgenomen. Tevens is een overzicht opgenomen van de vaststelling van de uitslag van het examen. Het staats...

Overzicht publicaties voor het voortgezet onderwijs in 2006
4-1-2006
In deze voorlichtingspublicatie is een overzicht opgenomen van voorgenomen publicaties die in het kalenderjaar 2006, respectievelijk 2006 � 2007, vanuit de beleidsdirectie voortgezet onderwijs zullen worden gepubliceerd.

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: