Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 17 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 17 ]Juni 2005

Vragenrubriek informatiecentrum Primair onderwijs
29-6-2005
In de vragenrubriek primair onderwijs wordt antwoord gegeven op de vraag hoe de samenloop tussen ziekte-uren in het tweede ziektejaar en de bevordering arbeidsparticipatie ouderen (bapo) is geregeld?)

Kaders centraal schriftelijk en praktisch examen in de kaderberoepsgerichte leerweg (cspe KB) vmbo 2006
29-6-2005
Deze regeling introduceert het centraal schriftelijk en praktisch examen (verder: cspe) voor de beroepsgerichte programma's (afdelingsvakken en intrasectorale programma's) als examenvorm in de kaderberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar ...

Regeling bekostiging ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen in het tijdvak 1augustus 2005 tot 1 augustus 2006
29-6-2005
Met deze regeling wordt de werking van de Regeling bekostiging ondersteuning onderwijs aan zieke kinderen in het tijdvak van 1 augustus 2004 tot 1 augustus 2005 (zie Gele katern, nummer 13 van 28 juli 2004) verlengd tot 1 augustus 2006. Op 1 augustus 2006...

Regeling vaststelling meldingsformulier registratie ge�ndiceerde leerlingen
28-6-2005
Op 27 januari 2005 heeft in de Tweede kamer een overleg plaatsgevonden rond de evaluatie van de Wet leerlinggebonden financiering (LGF wetgeving). De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap heeft tijdens dit overleg de Tweede Kamer toegezegd de ter...

Regeling van 28 juni 2005 tot wijziging van de Regeling Centraal Register Hoger Onderwijs (CRI-HO) 1996
28-6-2005
In deze wijziging van de Regeling CRI-HO 1996 (verder: de Regeling) wordt het gegeven 'nationaliteit van de student en extraneus' verplaatst van de planningsgegevens naar de (bekostigingsrelevante) inschrijvingsgegevens. Bovendien wordt bepaald, dat als g...

Regeling andere toevoeging aan wo-graden
28-6-2005
In deze regeling wordt vastgelegd dat de toevoeging aan een Bachelor- of Mastergraad, verleend na het afleggen van het afsluitend examen van een wetenschappelijke opleiding op het gebied van het recht, 'of Laws' is. Aan de afsluiting van een wetenschappel...

Regeling impuls schoolmaatschappelijk werk primair onderwijs in het kader van veiligheid en opvang risicoleerlingen
20-6-2005
Met deze regeling wordt uitvoering gegeven aan de aangekondigde maatregelen over de extra inzet van het schoolmaatschappelijk werk (SMW). Deze maatregelen staan vermeld in het 'Plan van aanpak veiligheid in het onderwijs en de opvang van risicoleerlingen'...

Overgangsregeling beurzenprogramma DELTA
18-6-2005
Met de Overgangsregeling beurzenprogramma DELTA wordt beoogd een soepele overgang te garanderen van het meer kwantiteitsgerichte DELTA-beurzenprogramma naar een beurzenstelsel dat aansluit bij de voornemens van het kabinet voor een versterking van de inte...

Onderwijsdeelname leerlingen met Belgische nationaliteit
16-6-2005
Het grenslandenbeleid vraagt inzicht in de grensoverschrijdende leerlingen- en studentenstromen. Daarom is tussen Nederland en Vlaanderen afgesproken elke twee jaar het aantal Belgische leerlingen/studenten te tellen. Daar dergelijke informatie in de regu...

Vragenrubriek informatiecentrum Algemeen
15-6-2005
In de vragenrubriek Algemeen wordt antwoord gegeven op de vraag of binnen de spaarloonregeling voor het primair onderwijs de mogelijkheid bestaat dat een werknemer spaargeld opneemt voor gemaakte kosten van kinderopvang zoals bedoeld in de Wet Kinderopvan...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: