Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 20 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 20 ]April 2005

Middelen motie Verhagen c.s. voor vmbo 2005 en 2006
30-4-2005
Deze voorlichtingspublicatie licht toe op welke wijze voor het voortgezet onderwijs uitvoering is gegeven aan de motie Verhagen, Dittrich en van Aartsen. Met de motie Verhagen beogen de indieners extra middelen beschikbaar te stellen voor het vmbo, met n...

Regeling versterking bestuur en management van scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging 2005 en 2006
28-4-2005
Deze regeling is bedoeld om het bestuur en management in het praktijkonderwijs te versterken in voorbereiding op de invoering van lumpsum op 1 augustus 2006. Daarom worden ook voor het schooljaar 2005 - 2006 middelen beschikbaar gesteld. De invoering van ...

Meeneembaarheid studiefinanciering in de beroepsopleidende leerweg
26-4-2005
Op 1 augustus 2005 treedt de 'Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met invoering prestatiebeurs in een deel van de beroepsopleidende leerweg en meeneembaarheid studiefinanciering voor deze leerweg in het buitenland' (Stb. 200...

Aanvullende formatie voor po, (v)so en rec's op grond van bijzondere omstandigheden voor het schooljaar 2005 - 2006
22-4-2005
Artikel 120, vijfde lid, van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en artikel 117, vierde lid, van de Wet op de expertisecentra (WEC) bieden de mogelijkheid op grond van bijzondere omstandigheden goed te keuren, dat er meer formatie aan de school verbonde...

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs 2005 en 2006
22-4-2005
De maatschappelijke stage heeft als doel leerlingen voor hun ontwikkeling een vorm van buitenschools leren te bieden, als onderdeel van het onderwijsprogramma. Door het doen van vrijwilligersactiviteiten maken de leerlingen actief kennis met allerlei aspe...

Uitvoeringsregeling experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing
21-4-2005
Op 1 mei 2005 is de Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie, collegegeldheffing (experimentenwet) in werking getreden. Aan deze wet lagen ten grondslag de kabinetsnotitie 'Ruim baan voor talent'' (Kamerstukken II 2003-2-004, 29 388, nr. 1) en het Ho...

Vragenrubriek informatiecentrum Algemeen
20-4-2005
In de rubriek komen vragen aan de orde over de beperking van de loondoorbetaling tot 70% vanaf het tweede ziektejaar. De vraag heeft betrekking op een reeds eerder verschenen publicatie over financi�le arbeidsvoorwaarden 2004 die gepubliceerd staat in het...

Vragenrubriek informatiecentrum Primair Onderwijs
20-4-2005
In deze rubriek wordt aandacht geschonken aan de leerlinggebonden financiering (rugzakleerlingen) in het primair onderwijs. Antwoord wordt gegeven op de vraag: ' Wanneer krijgt een school, bedoeld in de Wet op de Expertisecentra (WEC), het deel van de rug...

Inwerkingtreden bekostiging materi�le exploitatie voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en pro, schooljaar 2005 - 2006
20-4-2005
De 'Regeling bekostiging materi�le exploitatie voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en praktijkonderwijs, schooljaar 2005 - 2006', die gepubliceerd staat in het Gele katern van 23 februari 2005, nr. 3, met kenmerk VO/F-2004/57797, van 14 januari 2005, ...

Aanpassing rmc regio's in verband met gemeentelijke herindeling Echt-Susteren.
14-4-2005
Met ingang van 1 januari 2002 is het Besluit regionale meld- en co�rdinatiefunctie voortijdig schoolverlaten van 7 december 2001 in werking getreden (Staatsblad 2001, 650). Artikel 2 van dit besluit bepaalt dat bij een wijziging van de gemeentelijke indel...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: