Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 21 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 21 ]December 2005

Groeitelling op 16 januari 2006 voor (voortgezet) speciaal onderwijs
21-12-2005
In deze toelichting wordt informatie verstrekt over de groeitelling voor scholen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs op 16 januari 2006. Indien sprake is van voldoende groei op uw school ten opzichte van de telling op 1 oktober 2005, leidt de groeite...

Leerlingentelling voor groeiformatie voor basisscholen
21-12-2005
Om voor groeiformatie in aanmerking te komen moet de school een leerlingentelling laten plaatsvinden. Groeiformatie wordt toegekend als het aantal leerlingen van een school volgens daartoe vastgestelde normen is toegenomen. Deze publicatie geeft informati...

Inwerkingtreding van de Regeling loon- en prijsbijstelling 2005 en bekostiging materi�le exploitatie vo 2006
20-12-2005
De Regeling loon- en prijsbijstelling 2005 en bekostiging materi�le exploitatie voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2006, (kenmerk VO/F-2005/37047 van 22 september 2005; zie de Staatscourant van 30 september 2005, nr. 190) heeft �voorgehangen� bij de Tweed...

Regeling vaststelling model financi�le verantwoording en controleprotocol rijksbijdrage educatie 2005
19-12-2005
Met deze regeling wordt een model vastgesteld voor de financi�le verantwoording van de rijksbijdrage educatie als ook voor een controleprotocol en een model voor de verklaring van de accountant over de getrouwheid van de financi�le verantwoording. De fina...

Regeling financi�le ondersteuning bestuurders JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs (JOB)
18-12-2005
Met de prestatiebeurs wordt een groter accent gelegd op het behalen van een diploma. Daarnaast moet een aantal maatregelen, waaronder de versterking van de medezeggenschap en de invoering van de prestatiebeurs, leiden tot een beter beredeneerde keuze over...

Financi�le arbeidsvoorwaarden 2005
15-12-2005
Op 15 november j.l is het onderhandelaarsakkoord over de CAO sector onderwijs (PO en VO), dat op 18 oktober is afgesloten voor de sectoren primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO), omgezet in een definitief akkoord. Dit akkoord zal verder worde...

Regeling Aanvraag vaststelling rijksvergoeding 2005 en Controleprotocol aanvraag rijksvergoeding (AVR) 2005
15-12-2005
In deze regeling worden de �De Aanvraag vaststelling rijksvergoeding (AVR) 2005� en het � het Controleprotocol AVR 2005� vastgesteld volgens de bijlagen bij deze regeling. De bijbehorende bijlagen zijn brochures en formulieren, die geraadpleegd (en �gedow...

Regeling tot inwerkingtreding van de Regeling aanvullende subsidie praktijkgerichte leeromgeving 2006
15-12-2005
De 'Regeling aanvullende subsidie praktijkgerichte leeromgeving 2006' van 21 november 2005 met kenmerk VO/BenB-2005/55174 (gepubliceerd in de Staatscourant van 8 december 2005, nummer 239) heeft 'voorgehangen' bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Dit ...

Compensatie nieuw ziektekostenstelsel voor meerderjarige scholieren in het voortgezet onderwijs
14-12-2005
Deze beleidsregel biedt aan bepaalde scholieren, die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in schoolkosten ingevolge hoofdstuk 4 WTOS, een verhoging van dit bedrag in het kader van de bestrijding van de kosten van de invoering van het nieuwe Ziektek...

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2007
12-12-2005
De centrale examencommissie vaststelling opgaven, gelet op artikel 39 van het eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. maakt het rooster bekend voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2007.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: