Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 15 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 15 ]November 2005

Verlenging beleidsregel gemengde leerweg aan scholen voor mavo of scholen voor vbo 1999 - 2002
22-11-2005
Besloten is de Beleidsregel gemengde leerweg aan scholen voor mavo of scholen voor vbo 1999 - 2002 wederom met vier jaar te verlengen. De beleidsregel gemengde leerweg is immers al verlengd voor de periode van 2002 tot 1 augustus 2006 bij de beleidsregel ...

Regeling aanvullende subsidie praktijkgerichte leeromgeving 2006
21-11-2005
De �Regeling aanvullende subsidie praktijkgerichte leeromgeving 2006� is er op gericht scholen voor vbo, praktijkonderwijs (pro) en vbo-groen aan AOC�s in staat te stellen hun onderwijs praktijkgerichter vorm te geven via de aanpassing van lokalen en even...

Wijziging Regeling bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid po en Regeling facilitering versterking management
17-11-2005
Wijziging bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid primair onderwijs po 2005 - 2006De oorspronkelijke voor het primair onderwijs geldende bedragen uit de regeling bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid po 2005 - 2006 waren gelijk gehouden aan ...

Telling contracten rijksbijdrage educatie 2006
16-11-2005
Op 10 november j.l. is op CFI-online bij OCenW mededelingen de publicatie �(Gerectificeerd) Bekendmaking Rijksbijdrage Educatie 2006� (kenmerknummer: CFI/BGS-2005/193430) geplaatst.(Editie november 02-11-2005) De offici�le publicatie heeft plaatsgevonden ...

Faciliteitenregeling onderwijsnummer primair onderwijs
15-11-2005
Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van het persoonsgebonden nummer in het onderwijs heeft de minister van OCenW meegedeeld dat bezien wordt of het redelijk is om d...

Wijziging Subsidieregeling ESF-3 onderwijsinstellingen en de Subsidieregeling ESF-1 Flevoland voor onderwijsinstellingen 2000 - 2006
14-11-2005
Het percentage uitstroom van leerlingen van het praktijkonderwijs en vso-scholen naar een arbeidsplaats bepaalt onder andere de hoogte van de ESF-subsidie aan de betreffende onderwijsinstelling. Deze percentages zijn vastgesteld in deze wijzigingsregeling...

Bekostigingstelling beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 2005 - 2006
14-11-2005
In december 2005 zal CFI aan de instellingen formulieren toezenden voor de uitwisseling van de informatie die nodig is voor de bekostiging voor het kalenderjaar 2007. Dit jaar kan de gegevenslevering ook digitaal plaatsvinden. De ordening van de registrat...

Regeling vernieuwende projecten doorlopende leerlijnen vmbo/mbo
13-11-2005
Het doel van deze regeling is het ontwikkelen van een integrale leerlijn, volgens de notitie �Vmbo: het betere werk� van april 2005, met als resultaat het aanzienlijk verminderen van voortijdig schooluitval, het bereiken van kwalificatiewinst, de toename ...

Middelen convenant beloning schoolleiders PO
11-11-2005
In de publicatie �Convenanten beloningsdifferentiatie voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en beloning schoolleider primair onderwijs (po)� is aangegeven dat de middelen die voor scholen voor primair onderwijs beschikbaar zijn, met ingang van ...

Regeling toekenning overgangsbudgetten decentralisatie vervangingsuitgaven en wachtgelduitgaven vo
5-11-2005
Met ingang van 1 januari 2006 zijn de vervangingsuitgaven in het voortgezet onderwijs gedecentraliseerd. Bovendien zijn met ingang van 1 januari 2007 de wachtgelduitgaven in het voortgezet onderwijs gedecentraliseerd. In verband met beide operaties ontvan...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: