Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 19 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 19 ]Oktober 2005

Bekendmaking rijksbijdrage educatie 2006
26-10-2005
Ieder jaar in september maakt de minister van onderwijs aan de gemeenten bekend, de hoogte van de rijksbijdrage voor educatie als ook de berekeningswijze. Door het later bekend worden van het beschikbare budget, was het niet mogelijk om de bedragen voor h...

Plan van Scholen 2006 - 2008
25-10-2005
In deze publicatie wordt het Plan van Scholen vastgesteld voor de jaren 2006 � 2008. Daarnaast worden de resultaten gegeven van de beoordeling van de aanvragen op grond van het toetsingskader zoals dat bij Beleidsregel VO/BenB-2003/25040, Uitleg Gele kate...

Regeling afzonderlijke opheffingsnormen in verband met splitsing van de gemeente Montferland
24-10-2005
De gemeenteraad van een nieuw gevormde gemeente kan binnen drie maanden na de datum van herindeling en bij grenscorrectie een besluit nemen tot splitsing van de gemeente in twee gebiedsdelen in verband met aanzienlijke verschillen in bebouwingskarakter en...

Aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen 2006 i.v.m gebiedswijzigingen per 1 januari 2005
24-10-2005
In de artikelen 77, vierde lid en 156, eerste lid van de Wet op het primair onderwijs (WPO) is geregeld dat de minister voor gemeenten die betrokken zijn bij een gemeentelijke herindeling of een grenscorrectie, nieuwe stichtings- en opheffingsnormen vasts...

Wijziging Regeling subsidie voor het verzorgen van onderwijs aan een hbo-lerarenopleiding behorende bij een instelling waar de student reeds een getuigschrift heeft behaald
21-10-2005
De wijziging van de regeling heeft met name betrekking op de looptijd van de regeling en op de hoogte van het subsidieplafond. Tevens zijn enkele technische wijzigingen aangebracht, waardoor de bijlage overbodig is geworden.Verlenging van de maatregel (a...

Regeling vaststelling collegegeld studiejaar 2006 � 2007
19-10-2005
Met deze regeling wordt het collegegeld voor het studiejaar 2006 - 2007 aangepast aan de algemene prijsontwikkeling. De verplichting daartoe vloeit voort uit artikel 7. 43, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW),...

Wijziging Richtlijn jaarverslaggeving hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
18-10-2005
Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling genomen over de openbaarmaking van topsalarissen. In dit voorstel staat opgenomen dat de transparantie van topinkomens zal worden geregeld in het wetsvoorstel �Wet openbaarmaking uit publieke middelen...

Telling deelnemersgegevens educatie 2004 - 2005
18-10-2005
In deze voorlichtingspublicatie wordt informatie gegeven over de telling Deelnemersgegevens Educatie bij de Gemeenten die in november 2005 wordt gehouden. Het betreft gegevens over de deelnemers die in het studiejaar 2004 - 2005 educatieve programma�s vol...

Regeling doorontwikkeling praktijkonderwijs 2005 � 2006
14-10-2005
Scholen voor praktijkonderwijs hebben in artikel 10f, derde lid, van de WVO de wettelijke opdracht gekregen hun leerlingen voor te bereiden op het uitoefenen van functies op de arbeidsmarkt. In de school begint de voorbereiding al bij de praktijkvakken wa...

Vragenrubriek Informatiecentrum Algemeen
13-10-2005
In deze vragenrubriek komt de vraag aan de orde of een leraar, die afkomstig is uit het bedrijfsleven, ook gebruik kan maken van de � Regeling inschaling bij onderwijs als tweede loopbaan� wanneer betrokkene voorafgaand aan de benoeming als leraar een ben...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: