Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 17 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 17 ]September 2004

Stofomschrijving geschiedenis havo 2006 en 2007
29-9-2004
In deze regeling wordt de stofomschrijving gegeven voor het centrale examen geschiedenis havo voor 2006 en 2007. In juli is de 'Regeling centraal examen 2006' gepubliceerd (zie Gele katern 2004, nummer 11/12). Hierin is opgenomen dat in september 2004 d...

Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2005 - 2006
29-9-2004
In deze regeling worden de eindtermen beroepsonderwijs en het overzicht bekostigde beroepsopleidingen vastgesteld voor het studiejaar 2005 - 2006. Om het overzichtelijk te houden, is er gekozen om alle eindtermen opnieuw vast te stellen. Dat betekent uite...

Vaststelling bedragen programma's van eisen (pve's) voor basisonderwijs, (v)so en pro voor het jaar 2005
25-9-2004
De programma's van eisen vormen de onderbouwing van de rijksvergoeding voor de materi�le instandhouding van de scholen in het primair onderwijs en de praktijkscholen met declaratiebekostiging. De bedragen van de programma's van eisen voor het jaar 2005 zi...

Regeling versterking bestuur en management van scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging
25-9-2004
De invoering van lumpsumfinanciering voor scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging is gepland op 1 augustus 2006. Onder lumpsumfinanciering wordt in dit geval verstaan de lumpsumbekostiging VO. De invoering van lumpsum betekent een omslag ...

Aanmeldingsprocedure voor het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) bekostigde beroepsopleidingen 2005 - 2006
25-9-2004
In deze regeling is de procedure opgenomen voor de wijze waarop instellingen aanvragen kunnen indienen voor registratie in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). Deze procedure geldt voor opleidingen die in het studiejaar 2005 - 2006 beginnen. ...

Aanmeldingsprocedure voor het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) diploma-erkenning 2005 - 2006
25-9-2004
Deze beleidsregel bevat de procedure voor het aanmelden van diploma-erkenning en de registratie hiervan in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) voor het studiejaar 2005 - 2006. Aanvragen voor diploma-erkenning moeten v��r 1 november 2004 worde...

Bekendmaking rijksbijdrage educatie 2005
22-9-2004
De minister van onderwijs maakt ieder jaar in september bekend, welke rijksbijdrage voor de educatie voor de gemeenten voor het daaropvolgende jaar wordt verstrekt. Tevens wordt medegedeeld op welke wijze deze bedragen zijn berekend. De wijze van het ber...

Kopopleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo)
22-9-2004
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de HBO-Raad hebben in het convenant 'Kopopleiding leraar in het hoger beroepsonderwijs' vastgesteld dat veel jongeren na het voortgezet onderwijs niet meteen voor een lerarenopleiding kiezen, maar in ...

Opgave ex artikel 25, tweede en derde lid, van de Leerplichtwet over het schooljaar 2003 - 2004 en 2004 - 2005
21-9-2004
De Leerplichtwet schrijft voor dat jaarlijks een opgave wordt opgesteld en verstrekt aan de minister van onderwijs. Dit betekent dat elke onderwijsinstelling het ongeoorloofd schoolverzuim van leerplichtige leerlingen moet opgeven. Ook elke gemeente moet ...

Regeling opleiden in de school voor po, vo en bve 2004 - 2005
16-9-2004
Deze regeling gaat over opleiden in de school in het primair, het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve). De regeling bepaalt dat onderwijsinstellingen in deze drie sectoren een subsidie kunnen ontvangen als zij activiteiten...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: