Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 10 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 10 ]


Augustus 2004

Regeling spreiding zomervakantie 2006 - 2008
31-8-2004
Alvorens deze nieuwe regeling werd opgesteld, is er gesproken met de Commissie Vakantiespreiding van de voormalige Raad voor de Openluchtrecreatie (1996). Daarnaast is de werking van de Regeling spreiding zomervakanties 2003 - 2005 ge�valueerd en besprok...

Regeling stagebegeleidingsvergoeding voor scholen voor po en vo en instellingen voor bve
23-8-2004
Met deze regeling wordt de regeling 'Stagebegeleidingsvergoeding voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs' (HBO/AS/01/21094 van 21 juni 2001, gepubliceerd in Uitleg Gele katern 2001, 18a), verlengd. De verlenging houdt in, dat de regeling zoals d...

Telformulier voor opgave door regionale expertisecentra (rec's) van ge�ndiceerde leerlingen
20-8-2004
In deze regeling wordt het telformulier vastgesteld voor de opgave van het aantal leerlingen dat in de periode van 12 maanden direct voorafgaand aan 1 oktober, een bevestigende beoordeling heeft ontvangen zoals dat bedoeld is in artikel 28c, eerste lid va...

Leerlingentelling per 1 oktober 2004 voor basisscholen
19-8-2004
In deze voorlichtingspublicatie wordt informatie gegeven over de leerlingentelling voor basisscholen op 1 oktober 2004. Ten opzichte van de telling van vorig jaar zijn er geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. Deze telling vormt de basis voor de perso...

Leerlingentelling per 1 oktober 2004 voor (voortgezet) speciaal onderwijs en speciale scholen voor basisonderwijs
19-8-2004
In deze publicatie wordt informatie gegeven over de leerlingentelling voor het (voortgezet) speciaal onderwijs en speciale scholen voor basisonderwijs op 1 oktober 2004. Deze leerlingentelling vormt de basis voor de personele en materi�le bekostiging van ...

Regeling gegevensverstrekking in verband met de invoering van het onderwijsnummer in het bve
17-8-2004
Op 2 oktober 2004 treedt het tweede deel van de wetswijziging inwerking dat verband houdt met de invoering van het persoonsgebonden nummer in het onderwijs. Op grond van de wetswijziging zullen de gegevens van de individuele deelnemers vanaf 2 oktober 2...

Beleidsregel gegevensverstrekking in verband met de invoering van het onderwijsnummer in het bve
17-8-2004
Op 2 oktober 2004, treedt de tweede fase van de Wet van 6 december 2001 inwerking. De inwerkingtreding van de tweede fase houdt in dat enkele onderwijswetten zijn gewijzigd in verband met de invoering van het persoonsgebonden nummer in het onderwijs ( WO...

Wijziging regeling financi�le ondersteuning Studentenkamer Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)
17-8-2004
In de Regeling financi�le ondersteuning Studentenkamer WHW wordt een financi�le voorziening getroffen voor studentenvertegenwoordigers in de Studentenkamer. Hierin vindt overleg plaats tussen de minister en vertegenwoordigers van studentenorganisaties ove...

Register niet-bekostigde educatie van instellingen met diploma erkenning (artikel 1.4a.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)
16-8-2004
Ieder jaar wordt door Cfi, bij het begin van het nieuwe studiejaar, het 'Register niet-bekostigde educatie' in het Gele katern bekendgemaakt. Dit register geeft een overzicht aan welke instellingen, bedoeld in artikel 1.4a.1, eerste lid, van de Wet educat...

Regeling taken en bevoegdheden functionaris gegevensbescherming OCW
11-8-2004
De Regeling taken en bevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming OCW geeft uitvoering aan het derde lid van artikel 64 van de Wet bescherming persoonsgegevens (verder te noemen WBP). Dit artikel verplicht een werkgever die een functionaris voor ...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: