Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 8 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 8 van 8 ]


Juni 2004

Regeling bijdrage kosten zij-instromers 2004 - 2006 voor po en vo
25-6-2004
Deze regeling geeft aan op welke tegemoetkoming scholen voor basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs aanspraak kunnen maken indien zij in het schooljaar 2004 - 2006 overgaan tot het aanstellen of benoemen van een zij-instro...

Indexering specifieke uitkering goa 2004 - 2005
25-6-2004
Het Besluit bekostiging gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2002 - 2006 regelt dat de specifieke uitkering en toeslagen voor de bestrijding van onderwijsachterstanden elk schooljaar wordt ge�ndexeerd. De regeling in dit katern geeft aan met welk per...

Stappenplan bij het zoeken naar nieuw werk voor oalt-personeelsleden
17-6-2004
Dit stappenplan heeft betrekking op oalt-personeel zoals gedefinieerd in de �Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens be�indiging bekostiging onderwijs allochtonen levende talen (oalt), gepubliceerd in Gele katern nr. 5 van 17maart 2004. Afgespr...

Regeling centraal examen 2006
17-6-2004
In maart 2004 heeft de minister de CEVO opgedragen om in het vervolg ook voor het vwo en havo de domeinen aan te wijzen waarover het centraal examen zich uitstrekt. Dit betreft de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer, filosofie en het sch...

Regeling aanvullende formatie lgf, bijstelling lgf-budget in het bo en vo en bijstelling bekostiging rec's 2004 - 2005
10-6-2004
In deze regeling wordt de toekenning van aanvullende formatie voor het verzorgen van ambulante begeleiding in het schooljaar 2004 - 2005 geregeld. Dit geldt indien er op het niveau van de regionale expertisecentra (rec's) sprake is van een groei van het a...

Vaststelling meldingsformulier registratie ge�ndiceerde leerlingen
2-6-2004
Met deze regeling wordt het formulier voor de registratie van ge�ndiceerde leerlingen vastgesteld. Het bestaande meldingsformulier wordt met ingang 2004 op enige punten aangepast. Zo is bij vraag 2a BO en SBO uitgesplitst; vraag 3 is komen te vervallen; C...

Registratie ge�ndiceerde leerlingen
2-6-2004
Met deze publicatie worden de scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs ge�nformeerd over de procedures rond de vereiste aanmelding om voor leerlinggebonden financiering in aanmerking te komen. Met ingang van 1 augustus 2003 is de regeling le...

Leerlingentelling voor groeiformatie basisscholen
2-6-2004
Deze publicatie is bestemd voor basisscholen, die aanspraak willen maken op (bijzondere) groeiformatie (Stb. 2000, 179). Om voor groeiformatie in aanmerking te komen moet de school een leerlingentelling houden. Groeiformatie wordt toegekend als het aantal...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: