Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 10 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 10 ]


Mei 2004

Vragenrubriek informatiecentrum Algemeen
26-5-2004
Naar aanleiding van de vragenrubriek in het Gele katern nummer 24 van 29 oktober 2003 over de verrekening van de WAO-gelden, wordt in deze rubriek nader ingegaan op een tweetal vragen over de WAO-gelden met betrekking tot het terugstorten aan het minister...

Controlebeleid IB- Groep uitwonende studerenden met een toelage igv de WSF 2000
25-5-2004
Uitwonende studenten met een studietoelage ingevolge de WSF 2000 komen in aanmerking voor een hogere tegemoetkoming indien hij of zij niet bij zijn of haar ouders woont. De uitkeringsinstantie IB-Groep is verplicht te controleren of aan de studerende tere...

Regeling bekostiging nascholing voortgezet onderwijs 2004 - 2005
25-5-2004
In de regeling wordt de bekostiging vastgesteld van de nascholing voor het onderwijspersoneel van scholen voor voortgezet onderwijs. Deze vaststelling geldt voor het schooljaar 2004 - 2005. Inhoudelijk is deze regeling niet gewijzigd ten opzichte van de v...

Wijziging van de Regeling impuls beroepskolom 2002 - 2005 voor vbo, mbo en lob
25-5-2004
Met deze wijzigingsregeling wordt de 'Regeling impuls beroepsonderwijs 2002 - 2005 voor vbo, mbo en lande-lijke organen voor het beroepsonder-wijs', gepubliceerd in het Gele katern nr. 18 d.d. 31 juli 2002, gewijzigd. Deze wijziging houdt in, dat de impul...

Telling personeelsgegevens van de LOB voor het jaar 2004
17-5-2004
Met deze telling worden gegevens verzameld over personeel dat in dienst is bij de landelijke organen voor het beroepsonderwijs. De gegevens zijn nodig om beleid te voeren voor de landelijke organen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en de begrotingsvoor...

Financi�le arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2004
13-5-2004
Met deze publicatie worden de schoolbesturen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs op de hoogte gebracht van de gewijzigde bedragen, die betrekking hebben op het Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoek...

Aanvullende bekostiging ivm arbeidsmarktknelpunten in het vo 2004 en 2005
13-5-2004
Een van de beleidsprioriteiten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is, dat er meer mensen werkzaam zijn in het onderwijs. In dat verband is een concreet aandachtspunt, het verminderen van arbeidsmarktknelpunten. Vraag en aanbod van ond...

Aanvullende bekostiging voor leerlingen in het vo die extra zorg behoeven
13-5-2004
In het kader van de deregulering en autonomievergroting van scholen is besloten de aanvraagprocedure van scholen tot individuele bekostiging voor gehandicapte leerlingen uit het zogenaamde 'Potje Smeenk' en op basis van de 'Regeling visueel of auditief ge...

Lerarenopleiding studiejaar 2004 - 2008
13-5-2004
Deze regeling is een verlenging van de beleidsregel 'Lerarenopleiding studiejaar 2003 - 2004', die gepubliceerd staat in het Gele katern van 21 mei 2003, nummer 13. Dit betekent dat studenten die een lerarenopleiding volgen en onder artikel 5.1 van de Wet...

Inwerkingtreding subsidieregeling verbetering zorg WSNS
8-5-2004
In het Gele katern van 31 maart 2004, nummer 6 is de 'Subsidieregeling verbetering zorg aan leerlingen samenwerkingsverbanden 'Weer Samen Naar School' gepubliceerd. De inwerkingtreding van deze regeling wordt bepaald, nadat vier weken na overlegging aan ...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: