Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 11 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 11 ]April 2004

Wijziging eindtermen beroepsopleidingen ivm aanpassing prijsfactor hout/meubilering
29-4-2004
In het bekostigingsmodel mbo 2000 is de prijsfactor een wegingsfactor om uiting te geven aan de kostenverschillen tussen de diverse kwalificaties, waarvoor deelnemers zich kunnen inschrijven. Er zijn acht prijsfactoren (factor 1 tot en met 1,7), verdeeld ...

Kaderregeling innovatie voortgezet onderwijs
29-4-2004
Deze beleidsregel biedt scholen voor voortgezet onderwijs, die vallen onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de mogelijkheid om in 2004 aanvullende bekostiging te ontvangen voor innovatieve projecten. Deze projecten moeten gericht zijn...

Vragenrubriek informatiecentrum primair onderwijs
28-4-2004
In deze vragenrubriek, komen twee onderwerpen aan de orde. Het eerste onderwerp gaat over de brochure ' Aanvraag Rijksvergoeding (AVR) 2003' , met name over het daarbij gevoegde informatieformulier invoering lumpsum. Over dit formulier is een aantal vrag...

Subsidieregeling 'Week van het Leren'
18-4-2004
Deze regeling is een vervolg op de Subsidieregeling 'Week van het leren 2002' (Uitleg OCenW-Regelingen van 10 april 2002, nr. 9). De Week van het leren wordt in 2004 voor de vijfde keer gehouden. De Week van het leren levert een belangrijke bijdrage aan d...

Regeling toegestane hulpmiddelen 2005
16-4-2004
In deze regeling wordt bepaald welke hulpmiddelen (zie bijlage 1 van deze regeling) zijn toegestaan bij de centrale examens voor vwo, havo, mavo en vbo. Tevens publiceert de CEVO met deze regeling een lijst van toegestane informatieboeken voor de vakken n...

Centrale examens vmbo 2006 en 2007 en cspe 2005
16-4-2004
In deze regeling wordt de 'aanwijzing van de exameneenheden 2006 en 2007' gegeven voor de beroepsgerichte programma's van de sectoren zorg en welzijn, techniek en economie in het vmbo. Deze exameneenheden worden in deze jaren centraal ge�xamineerd. Daar...

Meetjaar lumpsum po en scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging
12-4-2004
In deze voorlichtingspublicatie wordt informatie gegeven over het meetjaar. In dit jaar worden per school het fre-verbruik, de daarbij behorende loonkosten en de gemiddelde leeftijd van het personeel vastgesteld. Deze gegevens zijn nodig voor de lumpsumbe...

Regeling facilitering versterking bestuur en management in het primair onderwijs
12-4-2004
Het kabinet heeft structureel middelen vrijgemaakt om het bestuur en management in het primair onderwijs te versterken voor de invoering van de lumpsumfinanciering. De invoering is gepland op 1 augustus 2006. Dit betekent een omslag voor het primair onder...

Wijzigingen examenprogramma's vmbo 2005
7-4-2004
In 2005 wordt het 'centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe)' ingevoerd. In deze examenvorm worden praktijk en vaktheorie ge�ntegreerd ge�xamineerd. Het cspe geldt voor alle beroepsgerichte vakken in de basisberoepsgerichte leerweg (BB). De invoeri...

Inwerkingtreding regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier lgf
5-4-2004
Nu de 'voorhangtermijn' voor de 'Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering (lgf) is verstreken, treedt genoemde regeling met dit inwerkingtredingsbesluit op 29 april 2004 in werking. De regeling is gelijktijdig in de...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: