Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 14 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 14 ]Februari 2004

Overzicht publicaties voor het primair onderwijs in 2004
28-2-2004
In deze voorlichtingspublicatie is een overzicht opgenomen van voorgenomen publicaties die in het kalenderjaar 2004 vanuit de beleidsdirectie primair onderwijs in het Gele katern zullen worden opgenomen. De data die genoemd staan in de kolom 'Streefdatum...

Kinder- en buitenschoolse opvang onderwijspersoneel en buiten toepassing bve-sector
24-2-2004
De Wet Basisvoorziening Kinderopvang (WBK) zal naar verwachting op 1 januari 2005 in werking treden. In aanloop naar de WBK heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geadviseerd in 2004 voor alle opvangsoorten de ouderbijdrage te bepalen a...

Regeling adviescommissie bezwaarschriften uitgelote gegadigden
19-2-2004
Uitgelote gegadigden kunnen verzoeken om met toepassing van de hardheidsclausule buiten de loting om, een studieplaats te krijgen voor een opleiding met een numerus fixus. Tegen een afwijzing van een dergelijk verzoek kan bezwaar worden ingediend. Het beh...

Overzicht publicaties voor het voortgezet onderwijs in 2004
18-2-2004
In deze voorlichtingspublicatie is een overzicht opgenomen van voorgenomen publicaties die in het kalenderjaar 2004, respectievelijk het schooljaar 2004 - 2005, vanuit de beleidsdirectie voortgezet onderwijs in het Gele katern zullen worden opgenomen of r...

Stagebegeleidingsvergoeding voor scholen voor bao en vo en instellingen voor bve
15-2-2004
Met deze regeling wordt eenmalig het subsidieplafond van de regeling stagevergoeding verhoogd. De stagevergoeding is een vergoeding van hogescholen en universiteiten aan scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en instellingen voor beroepsonderwi...

Regeling controleprotocol scholen/organisaties voortgezet onderwijs (vo) 2003
15-2-2004
Met deze regeling wordt het controleprotocol voor het controlejaar 2003 vastgesteld. Voor dit controlejaar wordt ��n brochure 'Controleprotocol OCW 2003 voor de onderwijssectoren vo-bve-hbo' uitgebracht. Voor de sector wo wordt een aparte brochure uitgeb...

Toelating tot pro van lwoo-leerlingen en leerlingen met een indicatie voor (v)so
15-2-2004
Het leerwegondersteunend onderwijs in het vmbo is bedoeld voor leerlingen die in principe wel de capaciteiten in huis hebben om een leerweg in het vmbo succesvol af te ronden, maar voor wie extra zorg noodzakelijk is om daadwerkelijk een vmbo-diploma te b...

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs
12-2-2004
In deze regeling wordt het subsidie- bedrag vastgesteld voor de ontwikkeling van een visie op de functie van cultuureducatie op scholen voor primair onderwijs. Deze subsidieregeling heeft dan ook als doel dat over enkele jaren alle scholen in deze onderwi...

Regeling schoolbudget voortgezet onderwijs (vo)
12-2-2004
Deze regeling vervangt de Regeling schoolbudget vanaf 2001 -2002 en heeft de volgende achtergrond. Met de besturenorganisaties is afgesproken om vanaf 1 augustus 2004 het gehele beschikbare budget dat oorspronkelijk bestemd was voor de Regeling Aanvullend...

Vragenrubriek informatiecentrum Algemeen
11-2-2004
Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor een korting op de basispremie WAO bij het aanstellen van een arbeidsgehandicapte. De vraag is dan ook, mogen scholen de premiekorting arbeidsgehandicapten behouden?


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: