Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 20 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 20 ]December 2004

Wijziging op de verdeling rijksbijdrage educatie 2005
23-12-2004
Zoals het in artikel 2.3.2, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs staat aangegeven, maakt de minister van onderwijs jaarlijks in september bekend welke rijksbijdrage voor educatie voor de gemeenten voor het daaropvolgende jaar wordt verstre...

Stofomschrijving thema als onderdeel van het centraal examen geschiedenis vwo en havo 2007 en 2008
23-12-2004
In deze regeling wordt de stofomschrijving voor het thema voor het centraal examen geschiedenis vwo en havo 2007 en 2008 vastgesteld. In de bijlage van deze regeling wordt de stofomschrijving met als thema 'de koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Ne...

Correctie op het rooster voor het centraal examen 2005 en wijziging van het rooster centraal examen 2006
23-12-2004
In deze regeling wordt een kleine onvolkomenheid in het rooster centraal examen 2005 rechtgezet. Verder wordt het rooster voor het centraal examen eerste en tijdvak 2006 met deze regeling gewijzigd (het gewijzigde rooster is opgenomen als bijlage 1) en ee...

Vragenrubriek informatiecentrum Algemeen
22-12-2004
Naar aanleiding van een uitspraak van het gerechtshof in 's-Hertogenbosch over kleine zelfstandigen in relatie tot de toekenning van een tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel (ZKOO), wordt in de vragenrubriek nade...

Vragenrubriek informatiecentrum Primair Onderwijs
22-12-2004
Naar aanleiding van de invoering van het jaarverslag in het primair onderwijs, wordt in deze rubriek een aantal vragen gesteld die hierop betrekking hebben. Zo wordt onder meer de vraag gesteld: 'Waar kan meer informatie over het jaarverslag gevonden wor...

Wijziging uitvoeringsbesluit regionale meld- en co�rdinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
22-12-2004
Voor het uitvoeren van hun taken op het terrein van de bestrijding van het voortijdig schoolverlaten krijgen de contactgemeenten van de regionale meld- en co�rdinatiefuncties jaarlijks een specifieke uitkering toegekend. Deze specifieke uitkering wordt st...

Wijziging van de Regeling studiefinanciering 2000
21-12-2004
Er zijn drie mogelijkheden om met een studiefinanciering vanuit Nederland in het buitenland te studeren. Op grond van de artikelen 2.12 en 2.14 van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) wordt studenten twee mogelijkheden geboden om in het buitenland t...

Wijziging van de Regeling stimulering internationale mobiliteit volledige ho-opleidingen 2002 (VISIE-beursregeling)
21-12-2004
Het bedrag aan financi�le ondersteuning dat studenten op grond van de Regeling stimulering internationale mobiliteit volledige hoger onderwijsopleidingen 2002 kunnen krijgen, wordt jaarlijks ge�ndexeerd. De bijstelling geschiedde tot nog toe aan de hand v...

Regeling vaststelling rentepercentage Wet studiefinanciering 2000 voor het kalenderjaar 2005
16-12-2004
In deze regeling worden de rentepercentages Wet studiefinanciering 2000 (WSF-2000) voor het kalenderjaar 2005 vastgesteld. Zo wordt het rentepercentage, bedoeld in artikel 6.3, eerste lid, van de WSF 2000, voor dit jaar vastgesteld op 3,05 procent. Het re...

Inwerkingtreding Regeling vaststelling bedragen pve's voor bao, (v) so en prao met declaratiebekostiging voor het 2005
11-12-2004
In het Gele Katern van 13 oktober 2004, nr.16, is de ministeri�le regeling gepubliceerd waarbij de vergoedingsbedragen van de programma's van eisen (pve's) voor het basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs met declarati...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: