Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 22 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 22 ]November 2004

Regeling normbedragen WTOS 2005 en wijziging regeling TOS
30-11-2004
In deze ministeri�le regeling worden de bedragen vastgesteld voor de tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Op grond van artikel 11.1 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en artikel 5 van het Besluit tegemoetkoming onder...

Bekostigingstelling beroepsonderwijs 2004 - 2005
29-11-2004
In december 2004 zal Cfi formulieren toezenden aan de instellingen voor de uitwisseling van de informatie die nodig is voor de bekostiging voor het kalenderjaar 2006. Ten opzichte van de vorige bekostigingstelling zijn er g��n wijzigingen. De ordening...

Regeling normbedragen studiefinanciering 2005 en wijziging Regeling studiefinanciering 2000
29-11-2004
In deze regeling worden de bedragen vastgesteld voor de studiefinanciering 2005. Op grond van artikel 11.1 van de Wet studiefinanciering 2000 en artikel 17 van het Besluit studiefinanciering 2000 worden de normbedragen voor studiefinanciering jaarlijks aa...

Regeling verzilvering formatierekeneenheden schooljaar 2005 - 2006
28-11-2004
Bij deze regeling wordt voor het schooljaar 2005-2006 uitvoering gegeven aan artikel 123, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 120, derde lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 25, derde lid, van het Besluit RVC's, regionaal z...

Verlenging Regeling opleiden in de school voor po, vo en bve, 2004 - 2006
25-11-2004
De Regeling opleiden in de school voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, 2004 - 2006, die gepubliceerd staat in het Gele katern nummer 15 van 29 september 2004, biedt voor onderwijsinstellingen van primair...

Regeling extra bekostiging nascholing voor de risicoregio's in het primair onderwijs 2004 - 2006
25-11-2004
In deze regeling wordt de extra bekostiging vastgesteld voor de nascholing van het onderwijspersoneel van scholen voor primair onderwijs in de risicoregio's voor de schooljaren 2004 - 2005 en 2005 - 2006. In de bijlage van de regeling, die vanwege de grot...

Groeitelling op 16 januari 2005 voor (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so
25-11-2004
In deze voorlichtingspublicatie wordt een toelichting gegeven over de groeitelling voor scholen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs op 16 januari 2005. Indien sprake is van voldoende groei op school, ten opzichte van de telling op 1 oktober 2004, le...

Regeling aanvullende bekostiging nascholing voor de risicoregio's in het voortgezet onderwijs 2004 - 2005
25-11-2004
Het Kabinet heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor het onderhoud van de bekwaamheid van het personeel aan scholen voor voortgezet onderwijs in, door de minister aangewezen, risico aangemerkte regio's. Vooruitlopend daarop wordt in deze regeling voo...

Regeling bedrag per leerling schoolbegeleiding voor het jaar 2004 en 2005 en groeipercentage voor het jaar 2003
24-11-2004
Jaarlijks wordt een bedrag per leerling voor schoolbegeleiding vastgesteld voor het daaropvolgende kalenderjaar. Het product van dit bedrag en het eerder vastgestelde aantal leerlingen in een gemeente op 1 oktober 1996 is de specifieke uitkering aan een g...

Regeling aanpassing bedragen landelijke gemiddelde personeelslast (gpl) schooljaar 2003 - 2004 en 2004 - 2005
24-11-2004
Deze regeling betreft een aanpassing van de ministeri�le regeling van 10 maart 2004, kenmerk VO/F-2004/9479, gepubliceerd in het Gele katern nummer 6 van 31 maart 2004. De aanpassing is het gevolg van de premievrijstelling WAO voor oudere werknemers, de c...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: