Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 11 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 11 ]Januari 2004

Rooster voor de c.e van de eindexamens en staatsexamens vmbo in 2005
27-1-2004
In 2003 zijn de eerste vmbo examens afgenomen. Besloten is het rooster voor 2005 pas vast te stellen nadat de ervaringen van 2003 waren ge�valueerd. In het rooster van 2005 zijn daarvan de volgende resultaten te zien. In de basisberoepsgerichte leerweg wo...

Regeling aanwijzing niet centrale examenstof profielen 2006 en 2007
27-1-2004
Conform de 'Regeling Aanpassing verlichtingsmaatregelen profielen havo/vwo', (zie Gele katern nr. 18a van 25 juli 2001, onder het kenemerk: VO/BOB/2001/28277), bepaalt de school of de aangewezen (sub)domeinen in het schoolexamen aan de orde komen, en zo ...

Vergoeding exploitatiekosten voor vwo, havo, mavo, vbo en praktijkonderwijs, 2004 - 2005
19-1-2004
Op basis van deze regeling ontvangen scholen in het voortgezet onderwijs de exploitatiekostenvergoeding voor het schooljaar 2004 - 2005. In artikel 4, lid zes, is een overzicht opgenomen van de vergoedingsbedragen per leerling en per schoolsoort. Deze reg...

Regeling cultuurprofielscholen voortgezet onderwijs 2004
15-1-2004
Met deze regeling kunnen scholen aanvullende bekostiging ontvangen om zich te ontwikkelen tot een 'cultuurprofielschool'. De scholen worden op deze manier in staat gesteld idee�n te ontwikkelen en toe te passen, waarbij kunst en cultuur een centrale plaat...

Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs
15-1-2004
Met deze wijzigingsregeling in dit katern, wordt de 'Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 1998' gewijzigd die laatstelijk gepubliceerd staat in Uitleg Gele katern nummer 4/5 van 19 februari 2003, onder het kenmerknummer HBO-2003/1589 van 7 ...

Aanpassing vergoeding MI basisscholen als gevolg van groei
12-1-2004
In deze publicatie wordt informatie gegeven over het gebruik van het telformulier en de procedure van de leerlingtelling op 1 maart 2004. Deze telling, bedoeld voor basisscholen waarbij op 1 maart 2004 aanzienlijk meer leerlingen daadwerkelijk naar school...

Notitie 'Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs'
9-1-2004
Deze notitie is bedoeld om de bekostigde universiteiten en hogescholen helderheid te verschaffen over de interpretatie en toepassing van de bestaande bekostigingsregels voor de tellingen van de bekostigingsparameters van 1 oktober 2003 en volgende jaren....

Regeling verzilvering formatierekeneenheden 2004 - 2005
7-1-2004
Jaarlijks wordt in verband met de gebruikelijke prijsstijgingen de geldswaarde van de te verzilveren formatierekeneenheden (fre's) aangepast. Met de regeling in dit katern wordt hieraan uitvoering gegeven voor het schooljaar 2004 - 2005. De regeling in d...

Opschorting en inhouding van bekostiging bij onderwijsinstellingen
7-1-2004
In deze publicatie wordt weergegeven op welke manier de minister gebruik zal maken van zijn bevoegdheid om sancties op te leggen. De beleidsregel biedt duidelijkheid aan de instellingen over de toepassing van de sancties opschorting en inhouding van de be...

Verlenging inzendtermijn verzoeken voor licentie leerwegondersteunend onderwijs
7-1-2004
Met de beleidsregel, 'Criteria en procedures voor het verkrijgen van toestemming voor verplaatsing, omzetting, splitsing en nevenvestiging en het aanbieden van leerwegondersteunend onderwijs per 1 augustus 2004' (zie Gele Katern, nummer 18 deel 2 van 30 j...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: