Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 21 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 21 ]Juni 2003

Nieuwe subsidieregeling nationale programma's voor internationalisering in het po en vo
26-6-2003
De nationale programma's in deze nieuwe subsidieregeling, leveren een belangrijke bijdrage aan de voorbereiding van leerlingen op de internationale samenleving die met de Europese Unie aan het ontstaan is. Naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluati...

Hardheidsclausule uitgelote gegadigden
23-6-2003
Aanstaande studenten die in aanmerking willen komen voor een bewijs van toelating voor een opleiding waarvoor een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is en die zijn uitgeloot, kunnen een beroep doen op de hardheidsclausule uitgelote studenten. In deze reg...

Vragenrubriek ICO Algemeen
18-6-2003
In de vragenrubriek van Uitleg Gele katern nummer 9 van 10 april 2002, wordt aangegeven dat bij vroeggeboorte eventuele ziektedagen in de periode van zes weken voor de feitelijke bevalling in mindering moet worden gebracht op de 16 weken bevallingsverlof....

Regeling formatiegarantie lgf
16-6-2003
Per 1 augustus 2003 wordt de Wet van 28november 2002 tot wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van een leerlinggebonden financiering en de vorming van ...

Instandhoudingsbeleid basisonderwijs
16-6-2003
In afdeling 9 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) staan diverse artikelen opgenomen die zien op de be�indiging van de bekostiging of de opheffing van basisscholen en nevenvestigingen. Enkele van die artikelen worden gewijzigd. In deze voorlichtingsp...

Registratie ge�ndiceerde leerlingen
13-6-2003
Met ingang van 1 augustus 2003 treedt de regeling leerlinggebonden financiering (lgf) in werking (Wet van 28 november 2003, Staatsblad 2002, nummer 631). In deze voorlichtingspublicatie worden scholen ge�nformeerd over het gebruik van het meldingsformulie...

Regeling gegevenslevering onderwijsnummer vo
13-6-2003
In deze regeling wordt uitwerking gegeven aan artkel 103b van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). Het gaat om de nadere specificatie van de wijze van levering en het tijdstip waarop de gegevens in het kader van het onderwijsnummer door de scholen aa...

Examenrooster 2005
13-6-2003
In deze regeling worden de dagen vastgesteld waarop de centrale examens voor vwo en havo in 2005 beginnen. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het eerste en tweede tijdvak worden afgenome...

Regeling vaststelling meldingsformulier voor registratie ge�ndiceerde leerlingen
12-6-2003
In deze regeling wordt het meldingsformulier vastgesteld voor (speciale) basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Het formulier is bedoeld om ge�ndiceerde leerlingen zoals dat vermeld staat in artikel 28 c van de Wet op de expertisecentra (WEC)...

Toetsingskader nieuwe opleidingen ho
12-6-2003
Met de wet op de accreditatie (2002) is het systeem van accreditatie ge�ntroduceerd in het hoger onderwijs en is de Nederlandse Accreditatie Organisatie (NAO) opgericht. Het accreditatiekader en het toetsingskader voor nieuwe opleidingen vloeien voort uit...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: