Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 16 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 16 ]Mei 2003

Vragenrubriek Informatiecentrum Voortgezet Onderwijs
28-5-2003
In deze vragenrubriek vo wordt antwoord gegeven op de vraag waarom de middelen voor onderwijs in eigen taal (oet), zoals die in het schooljaar 2002 - 2003 zijn verstrekt, niet meegenomen zijn in de berekeningsgrondslag voor de bekostiging nascholing 2003 ...

Aanvullende formatie zmlk-leerlingen in de groepen drie en acht van de basisschool
28-5-2003
Tot 1 augustus 2003 kunnen basisscholen die verstandelijk gehandicapte kinderen hebben ingeschreven een aanvraag indienen voor aanvullende formatie. Het aantal fre's aanvullende formatie voor deze verstandelijk gehandicapte kinderen bedraagt voor kinderen...

Regeling vaststelling telformulier voor groeiformatie voor basisscholen
26-5-2003
Om voor groeiformatie in aanmerking te komen, moeten scholen in het basissonderwijs een leerlingtelling uitvoeren. In deze regeling de vaststelling van het telformulier dat daarbij gebruikt moet worden.

Intrekking 'Regeling onderwijs eigen taal WVO 2001 e.v.'
26-5-2003
In het strategisch akkoord van het vorige kabinet staat, dat de bekostiging van het onderwijs in allochtone levende talen (oalt) in het primair onderwijs wordt be�indigd. In het verlengde van deze afspraak is ook de Regeling onderwijs in de eigen taal (oe...

Leerlingentelling voor groeiformatie voor basisscholen
21-5-2003
Om voor groeiformatie in aanmerking te komen moeten scholen in het basisonderwijs een leerlingentelling uitvoeren. Groeiformatie wordt toegekend als het aantal leerlingen van een school volgens bepaalde vastgestelde normen is toegenomen. De publicatie in...

Applicatieopleidingen leraren in het voormalig svo voor svo/lom en svo/mlk
21-5-2003
Deze publicatie geeft voorlichting over de start van applicatieopleidingen in de vakken Nederlands, aardrijkskunde, geschiedenis en wiskunde voor leraren uit het voormalig speciaal voortgezet onderwijs voor leer en opvoedingsmoeilijkheden (lom) en moeilij...

Informatie en communicatietechnologie (ict) in de centrale examens vmbo 2004
16-5-2003
Zoals het in de vmbo-examenprogramma's staat aangegeven maakt de CEVO, in deze voorlichtingspublicatie, bekend bij welke centrale examens in het examenjaar 2004 naar verwachting ict-toepassingen worden gebruikt.

Regeling profielen 2003
15-5-2003
In deze regeling zijn maatregelen opgenomen, die per 1 augustus 2003 scholen een grotere keuzevrijheid geven in de tweede fase havo/vwo en die de belasting van scholen en leraren verminderen. Deze maatregelen zijn een reactie op wensen die scholen, lerare...

Overzicht publicaties voor het voortgezet onderwijs 2003
15-5-2003
In deze voorlichtingspublicatie wordt een overzicht gegeven van publicaties die in Uitleg Gele katern zullen worden gepubliceerd of reeds zijn gepubliceerd en die betrekking hebben op het kalenderjaar 2003 of schooljaar 2003 - 2004. De genoemde data in de...

Financi�le arbeidsvoorwaarden per 1 maart 2003
14-5-2003
Op 9 mei j.l is het onderhandelaarsakkoord over de CAO sector onderwijs (PO en VO), dat op 1 april jl. is afgesloten voor de sectoren primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO), omgezet in een definitief akkoord. Dit akkoord zal verder worden aa...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: