Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 23 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 20 van 23 ]December 2003

Indexering specifieke uitkeringen goa en onderwijs in oalt 2003 - 2004
10-12-2003
Op grond van het Besluit bekostiging gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2002 - 2006 en artikel III van de Wet van 5 maart 1998 (Stb. 1998, 148) wordt de specifieke uitkering aan gemeenten voor een tegemoetkoming in de kosten voor het bestrijden van...

Regeling vaststelling model financi�le verantwoording en controleprotocol educatie
9-12-2003
Jaarlijks moeten gemeenten een financi�le verantwoording indienen van de rijksbijdrage educatie. Hiervoor wordt jaarlijks via een regeling een model financi�le verantwoording vastgesteld. Met de regeling in dit katern wordt het model financi�le verantwoor...

Bekostiging beroepsonderwijs 2003 - 2004
8-12-2003
Met deze publicatie worden de door OCW bekostigde instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) ge�nfomeerd over de te verstrekken informatie en de wijze waarop deze informatie wordt verzameld. Deze informatie is nodig om de rijksbijdrage 2005 voor ...

Wijziging pve's voor het bo, (v)so en pro met declaratiebekostiging 2004
5-12-2003
In Uitleg OCenW-Regeling nummer 22/23 van 8 oktober 2003, zijn de regelingen gepubliceerd met de nieuwe vergoedingsbedragen van de programma's van eisen (pve's) voor het basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs met decl...

Extra middelen voor verbetering leerstofaanbod zorgleerlingen
5-12-2003
Met deze regeling wordt onder meer artikel 4 van de regeling 'Subsidieregeling extra middelen voor verbetering van leerstofaanbod aan zorgleerlingen aangepast. Dit betekent dat genoemde regeling, die gepubliceerd staat in Uitleg Gele katern 2002, nummer ...

Voorlichtingspublicatie aanvragen residenti�le plaatsen het schooljaar 2004 - 2005
5-12-2003
De Wet op de expertisecentra (WEC) biedt de mogelijkheid tot het aanvragen van residenti�le plaatsen. In de afgelopen maand juni, was het de eerste keer dat van deze mogelijkheid gebruikt kon worden gemaakt. Omdat hierover nog al veel vragen werden geste...

Tijdelijke beleidsregel assistenopleiding in het vmbo
5-12-2003
In het plan van aanpak jeugdwerkloosheid dat op 30 juni 2003 aan de Tweede Kamer is aangeboden, is aangekondigd dat vmbo-scholen de ruimte krijgen om assistentopleidingen (mbo-opleidingen op niveau 1) aan te bieden. De Tweede Kamer heeft aangegeven dat he...

Regeling bekostiging lob voor leer- werktrajecten vmbo 2003 - 2004
4-12-2003
Op basis van de Wet leer-werktrajecten (LWT-wet), een wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), moet de bekostiging voor de landelijke organen voor de beoordeling van leerbedrijven en ondertekening van leer- werkovereenkomsten nader worden ...

Regeling aanvullende bekostiging internetvoorziening voortgezet onderwijs (vo)
4-12-2003
Vanaf 1 januari 2004 krijgen scholen voor voortgezet onderwijs voor de internetvoorziening een bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarmee kunnen ze zelf kiezen via welke internetprovider de school toegang heeft tot het inter...

Informatieverstrekking contracten educatie rijksbijdrage educatie over het jaar 2004
4-12-2003
Met deze publicatie worden de gemeenten en samenwerkingsverbanden ge�nformeerd over de wijze waarop de informatie, zoals genoemd in het Uitvoeringsbesluit Wet educatie en beroepsonderwijs (UWEB), aan de minister beschikbaar moet worden gesteld. Zo wordt ...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: