Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 23 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 23 ]December 2003

Wijziging artikel 9 subsidieregeling aansluitingen kennisnet onderwijsomgeving
29-12-2003
Met de 'Subsidieregeling aansluitingen kennisnet onderwijsomgeving' (gepubliceerd in Uitleg Gele katern 2001, 14), kunnen scholen of instellingen subsidie aanvragen voor een aansluiting op het kennisnet en via dit net gebruik laten maken van standaard int...

Wijziging 'Regeling aansluiting kennisnet voor de bve-sector'
23-12-2003
De wijziging in de 'Regeling aansluiting kennisnet voor de bve-sector' maakt het mogelijk dat de beschikbare middelen voor 2003 ook in 2004 zijn te besteden aan internetvoorzieningen bij marktpartijen. Op 1 februari 2002 heeft OCW met nl.tree aanvullend...

Regeling Adviescommissie Toelating en Begeleiding (ACTB)
19-12-2003
Met deze regeling wordt de Adviescommissie Toelating en Begeleiding (ACTB) ingesteld. Dit betekent, dat wanneer ouders van een leerling bezwaar maken tegen een beslissing van het bevoegd gezag om een leerling niet toe te laten, dan wel tegen de besteding ...

Regeling tot wijziging van de 'Regeling bekostiging hoger onderwijs 2002'
18-12-2003
Deze wijziging ten opzichte van de bestaande 'Regeling bekostiging hoger onderwijs 2002' betreft een aantal technische maatregelen. Het gaat dan om het vervallen van artikelen die op het begrotingsjaar 2002 van toepassing waren en om wijziging van de beko...

Regeling bekostiging hoger onderwijs 2004
18-12-2003
Deze regeling komt in de plaats van de 'Regeling bekostiging hoger onderwijs 2002', die gepubliceerd staat in de Staatscourant van 8 januari 2002, nummer 5. Vanwege het vervallen en herformuleren van enkele bepalingen, is gekozen voor een integrale nieuwe...

Vragenrubriek Informatiecentrum Primair onderwijs
17-12-2003
In de rubriek worden vragen gesteld over de 'Stimuleringsregeling beginnende directeuren in het primair onderwijs' (zie ook Uitleg Gele katern 2003, 19) . Zo wordt onder meer de vraag gesteld of deze stimuleringsregeling ook van toepassing is, als het gaa...

Regeling normbedragen studiefinanciering 2004
16-12-2003
In de regeling worden de normbedragen vastgesteld voor de studiefinanciering 2004. De Wet studiefinanciering 2000 schrijft voor dat per 1 januari van ieder kalenderjaar de normbedragen moeten worden aangepast en vastgesteld aan de hand van de ge�ndexeerd...

Regeling normbedragen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2004
16-12-2003
In de regeling worden de bedragen voor de tegemoetkoming van de onderwijsbijdrage en schoolkosten voor 2004 vastgesteld. De Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten schrijft voor dat per 1 januari van ieder kalenderjaar de normbedragen moeten ...

Regeling vaststelling rentepercentage Wet studiefinanciering 2000 per 1 januari 2004
16-12-2003
In de regeling worden de rentepercentages vastgesteld voor de over de opgenomen rentedragende leningen te berekenen rente. De Wet studiefinan-ciering 2000 schrijft voor dat ieder jaar, uiterlijk in december voorafgaand aan het volgende kalenderjaar, de re...

Regeling vaststelling rentepercentage Wet studiefinanciering 2000 per 1 januari 2004
16-12-2003
In de regeling worden de rentepercentages vastgesteld voor de over de opgenomen rentedragende leningen te berekenen rente. De Wet studiefinan-ciering 2000 schrijft voor dat ieder jaar, uiterlijk in december voorafgaand aan het volgende kalenderjaar, de re...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: