Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 15 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 15 ]Augustus 2002

Instandhoudingsbeleid basisonderwijs
31-8-2002
In verband met een verlenging van de termijn voorafgaand aan de be�indiging van de bekostiging van een basisschool van twee naar drie jaar, is een wetswijziging van de Wet op het primair onderwijs (WPO) in voorbereiding. In deze publicatie wordt informat...

Vaststelling lesgeld voor het cursusjaar 2003 - 2004
31-8-2002
In de regeling de vaststelling van het lesgeld(euro 916,-) voor het cursusjaar 2003 - 2004. Dit is een verhoging van euro 31,- ten opzichte van het cursusjaar 2002 - 2003. De verhoging is berekend volgens de indexeringssystematiek van de Les- en cursusgel...

Tijdelijke subsidieregeling onderwijsondersteunend personeel 2002
28-8-2002
In deze regeling wordt aangegeven hoe en onder welke voorwaarden scholen voor basisonderwijs, speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs dit jaar in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige bijdrage in de kosten...

Opgave ex artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 schooljaar 2001-2002 en 2002-2003
26-8-2002
De Leerplichtwet schrijft voor dat gemeenten en de instellingen voor onderwijs verplicht zijn gegevens te verstrekken over het verzuim van leerlingen. In deze publicatie wordt nadere voorschriften gegeven over de registratievoorschriften van de onderwijsi...

Aanpassing regels inzake het aannemelijk maken van het recht op uitkering
23-8-2002
Artikel 16 van het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (BBWO) is onlangs gewijzigd op het punt van het aantonen dat men aan de voorwaarden voor uitkering voldoet, als het dossier door het u...

Regeling tot verlenging van de 'Tijdelijke regeling toelating vavo'
23-8-2002
Op 10 juli 2002 heeft de minister van onderwijs in de Tweede Kamer meegedeeld dat hij voornemens is de dispensatieregeling voor 16 en 17 jarigen in het vavo te verlengen. In deze regeling wordt de mogelijkheid geopend om 16 en 17 jarigen toe te laten tot ...

Wijziging Regeling aanvullende eisen kunstonderwijs hbo
23-8-2002
Met deze wijzigingsregeling wordt de 'Regeling aanvullende eisen kunstonderwijs hoger beroepsonderwijs (hbo)' herzien. Deze herziening is een uitwerking van de voornemens zoals verwoord in de nota's ' Zicht Op Kwaliteit', van juni 1999 en 'Meer Zicht op ...

Ontwerp Plan van Scholen 2002 - 2004 - 2005
20-8-2002
In de publicatie het Ontwerp Plan van Scholen voor de jaren 2002 tot en met 2005. Het Ontwerp Plan is vastgesteld volgens artikel 65 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Nadere vooropleidingseisen ho ivm de invoering van de bachelor-master structuur
20-8-2002
Met deze regeling worden enkele wijzigingen aangebracht in de ' Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs'. In deze regeling zijn de eisen opgenomen waaraan moet worden voldaan om ingeschreven te kunnen worden voor een bepaalde opleiding: de pro...

Wijziging Regeling Onderwijs eigen taal WVO
19-8-2002
Met deze regeling wordt bepaald dat aanvragen in het kader van de Regeling Onderwijs eigen taal WVO 2001 e.v ingediend v��r 15 oktober, v��r 15 december worden afgehandeld. Verder staat in de regeling vermeld dat het desbetreffende aanvraagformulier via ...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: