Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 27 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 27 ]Juli 2002

Derden-mededeling CASO-systeem
31-7-2002
In deze publicatie staat een mededeling over de betrouwbaarheid van de informatievoorziening door het CASO. Jaarlijks brengt de Accountantsdienst van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen rapport uit aan de minister van onderwijs over he...

Subsidieregeling outplacement oalt-leraren 2002 - 2004
21-7-2002
Door aanscherping van de kwalificatievereisten voor taalondersteuning met ingang van 1 augustus 2002, zal voor een deel van de leraren onderwijs allochtone levende taal (oalt-leraren) ontslag dreigen. E�n van de oplossingen is om voor deze mensen, binnen ...

Verrekening uitkeringen door ziektewet/wet arbeid en zorg
19-7-2002
In 2001 zijn de ziektewet en de wet arbeid en zorg gefaseerd ingevoerd. Deze invoering heeft tot gevolg gehad dat er een wijziging is opgetreden voor bepaalde werknemers. Deze doelgroep komt in aanmerking voor een ziekteuitkering ingevolge de ziektewet. D...

Voorlichtingspublicatie beloningsdifferentiatie in het primair onderwijs
19-7-2002
In het akkoord over de uitwerking van de maatregelen van de werkgroep Van Rijn en de verlenging van de CAO sector onderwijs (po, vo, bve) 2000 - 2002, zijn afspraken gemaakt over beloningsdifferentiatie. Met werkgevers- en werknemersorganisaties is overe...

Register 'Niet bekostigde educatie' van instellingen met diploma-erkenning (artikel 1.4a.1 WEB),
19-7-2002
Jaarlijks voor de aanvang van het nieuwe studiejaar wordt door Cfi bekendgemaakt aan welke instellingen, bedoeld in artikel 1.4a.1, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), het recht verleend is om voor de aangeboden opleidingen educatie...

Voorlichtingspublicatie onderwijsconsulenten
18-7-2002
In de publicatie wordt informatie gegeven voor ouders en scholen over de inzet van onderwijsconsulenten bij plaatsingsproblematiek. In de praktijk blijkt de plaatsing van leerlingen met een handicap op speciale en reguliere scholen in een aantal gevallen ...

Regeling tot wijziging wet van 6 juni 2002 (Stb. 303) van o.m. de WHW en de WSF-2000 i.v.m. de invoering van de bachelor-masterstructuur in het
17-7-2002
In de regeling enkele wijzigingen voor de wijziging van de wet van 6 juni 2002 (Stb. 303). De regeling strekt tot uitvoering van artikel IXc van die wet tot onder meer de wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en d...

Regeling aanvullende bekostiging zij-instromers 2002-2004 voor vo met lumpsumbekostiging
16-7-2002
Deze regeling geeft aan op welke wijze het bevoegd gezag van ��n of meer scholen voor voortgezet onderwijs aanspraak kunnen maken op aanvullende bekostiging, wanneer zij in het tijdvak 1 augustus 2001 tot en met 31 juli 2003 overgaan tot de benoeming van ...

Regeling inzake aanvullende bekostiging netwerken vmbo augustus 2002 - december 2002
16-7-2002
Via deze regeling krijgen vmbo-scholen de gelegenheid om zich in te schrijven voor netwerken, die tot doel hebben een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een specifieke beroepspedagogiek en -didactiek in het vmbo. De aanvullende bekostiging geldt ...

Tegemoetkoming in de studiekosten voor studenten aan lerarenopleidingen
16-7-2002
Deze regeling regelt dat er bij de vaststelling van de hoogte van de tegemoetkoming voor studenten aan een lerarenopleiding, geen rekening wordt gehouden met het inkomen van de eventuele partner.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: