Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 21 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 21 ]Maart 2002

Subsidieregeling 'Week van het Leren 2002'
29-3-2002
In de regeling de omschrijving van het doel en vaststelling van het subsidieplafond als ook de criteria voor subsidieverlening van 'De Week van het Leren'. De week is bedoeld - evenals in 2000 en 2001- om mensen bewust te maken van de voordelen en het p...

Aanpassing bedragen gpl-bedragen en bekendmaking percentages VF en PF
29-3-2002
In deze regeling de aanpassing van de gpl-bedragen per 1 januari 2002, per 1 juli 2002 en per 1 augustus 2002. De aanpassingen zijn onder meer het gevolg van afspraken uit de CAO 2000 - 2002, maatregelen naar aanleiding van het rapport van de werkgroep Va...

Beleidstelling beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 2001 - 2002
29-3-2002
Met deze publicatie worden instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie op de hoogte gebracht over de gegevensopvraag die in april 2002 zal plaatsvinden

Aangepast vervoer gehandicapte leerlingen ba, so en vo
28-3-2002
Met ingang van het schooljaar 2002 -2003 valt het vervoer van gehandicapte leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs niet meer onder de Wet (Re)integratie arbeidsgehandicapten maar, onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. In deze voorlichtings...

Herziening cursusgeld voor het cursusjaar 2002 - 2003,
27-3-2002
In de regeling de vaststelling van de cursusgeldtarieven voor de deeltijdopleidingen beroepsonderwijs en de opleidingen voor het algemeen volwassenenonderwijs. De tarrieven gelden voor het cursusjaar 2002 - 2003 en zijn berekend volgens de systematiek van...

Aanvulling overgangsregeling bekostiging en samenvoeginglwoo en praktijkonderwijs
26-3-2002
In deze regeling wordt aan scholen voor voortgezet onderwijs een ��nmalige aanvulling verstrekt voor arbeidsvoorwaardelijke aspecten na samenvoeging van het speciaal voortgezet onderwijs (svo) met het voortgezet onderwijs (vo). Daarnaast geeft de regeling...

Regeling jaarverslag scholen voor vo met ingang van het verslagjaar 2002
23-3-2002
Met ingang van het verslagjaar 2000 wordt voor alle scholen in het voortgezet onderwijs een ge�niformeerd model voor de financi�le verslaggeving gebruikt. Door de komst van de euro en ook enkele andere onvolkomenheden, wordt in deze regeling de voorgaande...

Financieel jaarverslag voor instellingen/organen in de sector bve met ingang van het verslagjaar 2002
23-3-2002
Met ingang van het verslagjaar 2000 wordt voor alle scholen en instellingen voor educatie en beroepsonderwijs een ge�niformeerd model voor de financi�le verslaggeving gebruikt. Door de komst van de euro en ook enkele andere onvolkomenheden, wordt in deze ...

Regeling samenvoeging vo en aanvullende bekostiging nevenvestiging
16-3-2002
De hier gepubliceerde regeling is een verlenging van de regeling VO/FB-1999/35004 van 12 november 1999 (zie Uitleg Gele katern 1999, 28). De verlenging geldt voor ��n schooljaar. Tevens is het onderdeel 'nevenvestigingen met spreidingsnoodzaak' aangepast ...

Specifieke aanpak wegwerken wachtlijsten toelating speciaal basisonderwijs
15-3-2002
In deze publicatie worden samenwerkingsverbanden �Weer Samen Naar School� (WSNS) ge�nformeerd over de specifieke aanpak van de knelpunten van de wachtlijsten voor toelating van leerlingen tot een speciale school voor basisonderwijs. De samenwerkingsverban...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: