Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 10 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 10 ]


Februari 2002

Regeling vaststelling model financi�le verantwoording educatie 2001
18-2-2002
In deze regeling de vaststelling van een model voor de financi�le verantwoording van de rijksbijdrage educatie. Daarnaast wordt er een model vastgesteld voor een accountants-verklaring over de getrouwheid van de financi�le verantwoording. De modellen zijn...

Regeling vaststelling model finaci�le verantwoording inburgering nieuwkomers 2001
18-2-2002
In deze regeling de vaststelling van een model voor de financi�le verantwoording en van een controleprotocol voor de inburgering van nieuwkomers. Tevens wordt een model vastgesteld voor een accountantsverklaring over de getrouwheid van de financi�le veran...

Beleidsregel lerarenopleidingen
13-2-2002
Deze regeling maakt het voor studenten mogelijk dat wanneer zij in het studiejaar 2001 - 2002 met een lerarenopleiding zijn gestart en een beroep doen op een tegemoetkoming voor leraren, er dan geen rekening wordt gehouden met het inkomen van de partner....

Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centraal examen 2002
12-2-2002
In deze regeling worden de vakken aangewezen die, vanwege het geringe aantal kandidaten, ge�xamineerd worden door de staatsexamencommissie in het tweede tijdvak. Tevens wordt de procedure bekendgemaakt die de staatsexamencommissie hiervoor hanteert.

Aanvullende formatie voor basisscholen schooljaar 2002 - 2003
11-2-2002
Artikel 120, vijfde lid, van de Wet op het primair onderwijs (WPO) biedt de mogelijkheid op grond van bijzondere omstandigheden goed te keuren, dat er meer formatie aan de school verbonden is dan de formatie die toegekend is volgens het Formatiebesluit WP...

Exmenrooster ce en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2003
11-2-2002
In de regeling de vaststelling van de tijdvakken de dagen en uren waarop de centrale examens vwo, havo, mavo en vmbo in 2003 worden afgenomen.

Regeling faciliteiten onderwijsnummer voortgezet onderwijs (vo
9-2-2002
Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen een aanvullende vergoeding ontvangen voor de aanloopkosten die gemoeid zijn met de invoering van het onderwijsnummer. Met deze regeling ontvangen scholen voor voortgezet onderwijs en scholen met een afdeling voor...

Regeling normbedragen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2002
8-2-2002
In de regeling de vaststelling van de normbedragen die betrekking hebben op de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Deze kosten worden ieder jaar aangepast aan de loon- en prijsontwikkelingen. De bedragen gelden voor het schooljaar 2002.

Subsidieregeling ESF-3 voor onderwijsinstellingen 2000 - 2006
8-2-2002
Bijgaande regeling bevat de voorwaarden voor toekenning van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds aan scholen voor praktijkonderwijs en bve-instellingen. Op drie terreinen kan er subsidie worden verleend: bestrijding voortijdig schoolverlaten, versterki...

Wijziging van het privacyreglement voor de registratie onderwijspersoneel
8-2-2002
Doordat het bestuurlijk overleg met de Bve Raad over deelname van de bve-sector aan het gegevensdepot nog niet was afgerond, gold het privacyreglement slechts voor de sectoren primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Inmiddels is met de Bve Raad bestuu...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: