Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 21 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 21 ]November 2002

Regeling aansluiting kennisnet voor de bve-sector
29-11-2002
Deze regeling is een verlenging van de Regeling aansluiting kennisnet voor de bve-sector van 11 februari 2000 (zie Uitleg Gele katrn 2000, nummer 6/7). De regeling diende ter uitvoering van de beleidsvoornemens zoals verwoord in het uitwerkingsplan ICT in...

Bekostigingstelling beroepsonderwijs 2002 - 2003
29-11-2002
Met deze publicatie worden de instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs, die door OCenW worden bekostigd, op de hoogte gebracht van de te verstrekken gegevens en de wijze waarop deze moeten worden verzameld. Deze gegevens zijn nodig om voor deze inste...

Regeling bedrag per leerling schoolbegeleiding voor het jaar 2002 en 2003 en groeipercentage voor het jaar 2001
29-11-2002
Volgens artikel A2, derde lid van de Wet 'Regeling schoolbegeleiding' (Stb. 1997, 252) moet jaarlijks het bedrag per leerling voor de schoolbegeleiding worden vastgesteld. Met de vaststelling van dit bedrag in deze publicatie en het aantal leerlingen op 1...

Subsidieregeling extra middelen voor verbetering van zorgleerlingen
28-11-2002
Om samenwerkingverbanden 'Weer Samen Naar School' te ondersteunen bij het verbeteren van het leerstofaanbod voor zorgleerlingen, wordt eenmalig aan de centrale diensten van de samenwerkingsverbanden een bedrag per leerling uitgekeerd. De samenwerkingsverb...

Regeling informatieverstrekking WIN 2002
28-11-2002
In deze publicatie wordt informatie verstrekt over de gegevensopvraag inburgering nieuwkomers over het jaar 2002. Deze gegevens zijn nodig voor de vaststelling van de rijksbijdrage inburgering nieuwkomers voor het jaar 2004. Het gaat hierbij om het aant...

Regeling normbedragen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2003
26-11-2002
In de regeling de vaststelling van de normbedragen die betrekking hebben op de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Deze kosten worden ieder jaar aangepast aan de loon- en prijsontwikkelingen. De bedragen gelden voor het schooljaar 2003.

Informatieverstrekking contracten rijksbijdrage educatie over het jaar 2003
25-11-2002
In deze publicatie worden gemeenten en samenwerkingsverbanden ge´┐Żnformeerd over de wijze waarop de informatie, zoals genoemd in het Uitvoeringsbesluit Wet educatie en beroepsonderwijs (UWEB), aan de minister van onderwijs beschikbaar moet worden gesteld.

Telling deelnemersgegevens educatie over de jaren 2000 - 2001 en 2001 - 2002
25-11-2002
In deze publicatie ontvangen gemeenten en samenwerkingsverbanden informatie over de procudure en het tijdpad van de telling deelnemersgegevens educatie bij de gemeenten. Het betreft gegevens over de deelnemers die in de studiejaren 2000 - 2001 en 2001 - 2...

Eindtermen centraal examen filosofie havo en vwo 2004 en 2005
25-11-2002
In deze regeling worden de eindtermen vastgesteld voor het centraal examen filosofie havo en vwo voor het jaar 2004 en 2005.

Regeling normbedragen studiefinanciering per 1 januari 2003
21-11-2002
In de regeling de vaststelling van de normbedragen studiefinanciering voor het kalenderjaar 2003. Door indexering van loon- en prijsontwikkelingen moet, zoals de Wet op de studiefinanciering 2000 dat voorschrijft, ieder jaar de normbedragen opnieuw worden...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: