Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 18 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 18 ]Januari 2002

Aanvullende criteria regionale arrangementen
28-1-2002
Om regionale knelpunten concreet aan te pakken biedt het toetsingskader Plan van Scholen de mogelijkheid om door samenwerking in een regio of voedingsgebied ( een zogenaamd regionaal arrangement) een afdeling in het vbo te stichten, ook als niet volledig ...

Regeling vaststelling telformulier aanpassing vergoeding mi basisscholen
25-1-2002
In de regeling de vaststelling van het telformulier voor de aanpassing van de vergoeding van de materi�le instandhouding basisscholen als gevolg van groei. Het formulier is bedoeld om het toegenomen aantal leerlingen te melden voor de aanpassing van de ve...

Wijziging van de Regeling vaststelling eindtermen en overzicht beroepsopl 2002/2003
25-1-2002
In deze regeling de vaststelling van de eindtermen beroepsonderwijs voor het studiejaar 2002 - 2003. Op dit moment kan nog niet over alle, door de landelijke organen ingediende, voorstellen worden beslist. Voor enkele beroepsopleidingen worden nu alsnog ...

Wijziging Regeling vaststelling eindtermen bve en overzicht beroepsopleidingen 02/03
25-1-2002
Deze regeling werd eerder gepubliceerd in Uitleg Gele katern nummer 4 van 27 februari j.l. Abusievelijk zijn in deze publicatie de wijzigingen in de 'Wijzigingen kwalificaties per 1 augustus 2002' , Bijlage C, niet vet afgedrukt. Om verdere onduidelijkhe...

Aanpassing Regeling spreiding zomervakanties 2003 - 2005
24-1-2002
In de regeling de aanpassing van de spreiding van de zomervakanties 2003 - 2005. Door enkele gemeentelijke herindelingen, met ingang van 1 januari 2002, is aanpassing noodzakelijk.

Vervroegde bekostiging nettoloonkosten
24-1-2002
In verband met een vertraging in het betalingsverkeer, die naar verwachting tot medio 2002 zal duren, zal vanaf februari 2002 een deel van de nettoloonkosten ��n werkdag eerder worden betaald. In de publicatie meer informatie hierover.

Regeling aanvullende formatie (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so) 2002-2003
24-1-2002
Met deze regeling wordt aanvullende formatie geregeld voor de commissie van onderzoek van (v)so-scholen voor leerlingen die rechtstreeks instromen in het regulier onderwijs. De regeling is ongewijzigd ten opzichte van de regeling voor het schooljaar 2001 ...

Regeling vaststelling vergoeding nascholing voortgezet onderwijs 2002 - 2003
24-1-2002
In de regeling de vaststelling van de vergoeding voor de nascholing van het onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs. De vergoeding geldt voor het schooljaar 2002 - 2003. De regeling is, behoudens een wijziging van het bedrag per formatieplaats, inh...

Financi�le arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2002
23-1-2002
In de publicatie informatie over: de wijzigingen in de premies en franchise met inagng van 1 januari 2002, aanpassing kilometer vergoeding bij dienstreizen conform het bedrag dat het ministerie van financi�n hanteert. Verder is er een nadere uitleg over d...

Aanwijzing exameneenheden ce beroepsgerichte programma's vmbo 2004
21-1-2002
Drie jaar voordat de centrale examens vmbo worden afgenomen, moet de CEVO bekendmaken op welk gedeelte van het examenprogramma de examens betrekking hebben. In deze regeling de bekendmaking van de beroepsgerichte programma's vmbo zoals die voor het jaar 2...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: