Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 25 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 20 van 25 ]September 2001

Aanmeldingsprocedure voor het CREBO bekostigde beroepsopleidingen 2002 - 2003
14-9-2001
In de publicatie de procedure voor de wijze waarop instellingen aanvragen kunnen indienen voor registratie in het CREBO. Deze procedure geldt voor opleidingen die in het studiejaar 2002 - 2003 beginnen. Aanvragen voor bekostigde beroepsopleidingen moeten ...

Aanmeldingsprocedure voor het CREBO diploma-erkenning 2002 - 2003
14-9-2001
In de publicatie de procedure voor de wijze waarop instellingen aanvragen kunnen indienen voor registratie in het CREBO. Deze procedure geldt voor opleidingen die in het studiejaar 2002 - 2003 beginnen. Aanvragen voor diploma-erkenning moeten v��r 1 novem...

Telling referentieraming bve schooljaar 2001 - 2002
13-9-2001
Het doel van de publicatie is, de instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) informatie verstrekken over de gegevensopvraag die in oktober 2001 zal plaatsvinden.

Aanpassingsregeling euro OCenW
12-9-2001
In de regeling de aanpassing van enkele ministeri�le regelingen in verband met de invoering van de euro op 1 januari 2002. Op deze datum zal de invoering van de euro zijn voltooid. De Nederlandse gulden zal dan ook in het chartale betalingsverkeer zijn ve...

Financi�le arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2001 respectievelijk 1 juli 2001
10-9-2001
In deze publicatie komen de volgende zaken aan de orde. De berekening van de premies per 1 januari 2001 in relatie tot diegenen die gemoedsbezwaren hebben tegen verzekeringen. Tevens de aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2001 (bijlage I) ...

Mededelingen over de eindexamens 2002 (septembermededeling)
7-9-2001
In de publicatie (de septembermededeling) de bekendmaking van de regelingen en de organisatie van de eindexamens in het voortgezet onderwijs in het schooljaar 2001 - 2002.

Subsidieregeling vernieuwing onderwijsleermethoden en verbetering kwaliteit schoolgebouwen
7-9-2001
Doel van de regeling is voor het jaar 2001 subsidie te verstrekken voor de aanschaf of vernieuwing van onderwijsleermethoden inclusief ICT. Daarnaast heeft de regeling tot doel de kwaliteit van de schoolgebouwen te verbeteren. De regeling geldt voor schol...

Regeling aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2002 en 2003
7-9-2001
In deze regeling worden domeinen en subdomeinen aangewezen waarop de vraagstelling in het centraal examen geen betrekking zal hebben. De regelingen CEVO-2000-879 van 6 juli 2000 (zie Gele katern 2000, 18b) en CEVO-01-649 van 19 juni 2001 (zie Gele katern ...

Schrijfvaardigheid Nederlands volgens D-programma met tekstverwerker c.e. 2002
7-9-2001
In 2002 zullen maximaal ongeveer 60 scholen in de gelegenheid worden gesteld om het examen Nederlands schrijfvaardigheid D, met behulp van de tekstverwerker te latenmaken. Dit geld alleen voor die kandidaten die daarvoor in aanmerking komen.

Bekendmaking rijksbijdrage educatie 2002
7-9-2001
Jaarlijks wordt in september door de minister van onderwijs de educatiebedragen en de berekeningswijze aan de gemeentebesturen bekendgemaakt. In deze publicatie de bekendmaking van de rijksbijdrage voor educatie in het jaar 2002


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: