Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 25 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 25 ]September 2001

Vaststelling lesgeld cursusjaar 2002 - 2003
30-9-2001
In de regeling de vaststelling van het lesgeld voor het cursusjaar 2002 - 2003. Ten opzichte van het cursusjaar 2001 - 2002 is lesgeld met ´┐Ż 72,- verhoogd. Deze verhoging is berekend volgens de indexeringssystematiek van de Les- en cursusgeldwet.

Tijdelijke regeling proefplaatsing BWOO
30-9-2001
Door de experimentenwet WW op het onderwijspersoneel, van toepassing per 1 januari 2001, is een proefplaatsing mogelijk met behoud van uitkering. Deze duurt drie maanden, gekoppeld aan een dienstverband van minstens zes maanden. Het Participatiefonds (PF)...

Regeling suppletie FPU po, vo, en bve
30-9-2001
De regeling suppletie FPU primair en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie maakt onderdeel uit van een pakket maatregelen dat als doelstelling heeft, het stimuleren van de re´┐Żntegratie van met name oudere werklozen. De in dit kat...

Wijziging regeling incidentele middelen achterstallig onderhoud van scholen voor vo
29-9-2001
Door deze regeling wordt de voorziene betaling van januari 2002, voor het achterstallig onderhoud, al in november 2001 uitbetaald. De instellingen ontvangen hierover geen brief. De vervroegde betaling in november 2001 (in plaats van januari 2002) wordt o...

Plan van Scholen 2002 - 2004
28-9-2001
In de regeling het Plan van Scholen 2002 - 2004 dat onlangs door de Tweede Kamer is vastgesteld. Tevens is er een toelichting op dit plan opgenomen. Daarnaast is het toetsingskader Plan van Scholen 2003 - 2005 opgenomen met de aanvraagprocedure.

Toekenningen leraren in opleiding en stagiairs 2001 - 2002
20-9-2001
Deze regeling stimuleert het benoemen of aanstellen van leraren in opleiding door het toekennen van aanvullende middelen als bijdrage in de kosten van de begeleiding. Als gevolg van de motie Van der Hoeven c.s. (Tweede Kamer, vergaderjaar 200-2001, 27597,...

Aanmeldingsprocedure voor het CREBO externe legitimering 2002 - 2003
17-9-2001
In de publicatie de procedure voor de wijze waarop exameninstellingen aanvragen kunnen indienen voor registratie in het CREBO. Deze procedure geldt voor extern te legitimeren deelkwalificaties die in het studiejaar 2002 - 2003 beginnen. Aanvragen voor ext...

Wijziging regeling samenwerkingsverbanden vo-svo 2001 - 2002
14-9-2001
Deze wijzigingsregling is een aanvulling op de bestaande 'Regeling samenwerkingsverbanden vo-svo 2001 - 2002' (zie Uitleg Gele katern 2001, 5/6). De regeling heeft tot doel de kwaliteit van de leerlingenzorg binnen het vmbo en het praktijkonderwijs te ve...

Regeling schoolbudget 2001 - 2002,
14-9-2001
Via deze regeling wordt het schoolbudget (voorheen kwaliteitsimpuls arbeidsorganisatie genoemd) voor het schooljaar 2001 - 2002 verstrekt. Als gevolg van de verlenging van de CAO 2000 - 2002 en de maatregelen naar aanleiding van het rapport van de werkgro...

Aanpassing landelijke gpl-bedragen i.v.m. CAO 2000 - 2002
14-9-2001
Door deze regeling wijzigen de bedragen van het landelijk gemiddelde personeelslast (gpl-bedragen) per 1 januari 2001, per 1 maart 2001 en per 1 augustus 2001. De aanpassingen zijn het gevolg van verlenging van de CAO 2000 - 2002 en maatregelen naar aanle...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: